sjeciste.html

1. Sjecište dvaju pravaca

Sjecište dvaju pravaca je njihova zajednička točka.


Problem: Odrediti sjecište dvaju pravaca u prostoru.
Rješenje:
 • Sijeku li se dva pravca a, b u točki K, projekcije sjecišta moraju ležati na sjecištima projekcija pravaca, odnosno K' = a' ∩ b' i K'' = a'' ∩ b'' (slika 1.1).


Slika 1.1 Sjecište dvaju pravaca

Riješeni primjeri:

 1. Točke A(A', A''), B(B', B'') i D(D', D'') dane su svojim projekcijama. (Slika 1.2)
  Problem: Odredite projekcije točke C tako da četverokut ABCD bude paralelogram.

  Slika 1.2

  Slika 1.3
  Rješenje:
  • Stranice AB i CD, odnosno AD i BC, su među sobom paralelne.
  • Projekcije paralelnih pravaca su paralelni pravci.
  • Sjecište paralelnih pravaca određuje položaj vrha C. (Slika 1.3) 2. Dan je pravac p = KL [K(K', K''), L(L'. L'')] i točka T(T', T'') svojim projekcijama. (slika 1.4)
  Problem: Odredite pravac q koji prolazi točkom T, paralelan je s ravninom Π1 i siječe zadani pravac p.
 3. Slika 1.4

  Slika 1.5
  Rješenje:
  • Ako je pravac paralelan s ravninom Π1, on leži u ravnini paralelnoj s Π1 i njegov nacrt je paralelan s osi 1x2.
  • Točka T leži na pravcu q pa vrijedi T'' ∈ q'' i q'' || 1x2.
  • Označimo sa S sjecište pravaca q i p. Vrijedi S'' = p'' ∩ q''.
  • Kako je S' ∈ p', spojnica točaka T i S određuje traženi pravac q.


 4. Provjerite je li četverokut ABCD, dan svojim projekcijama, na slici 1.6 ravninski četverokut. 5. Slika 1.6

  Slika 1.7
  Rješenje:
  • Ako su točke A, B, C, D u jednoj ravnini, onda su i njihove spojnice u toj istoj ravnini te se one sijeku.
  • Kako su pravci AC i BD mimoilazni pravci (slika 1.7), dani četverokut ABCD nije ravninski lik.

Zadaci

 1. Dani su pravci a = AB [A(1, 1, 3), B (1, 4, 2)] i b = CD [C(1, 1, 1), D(1, -3, -2)]. Odredite njihovo sjecište.


 2. Konstruirajte projekcije pravca q koji siječe zadani pravac p = MN [M (2, 5, 3) N(6, 1, - 2)], paralelan je s ravninom Π1 i od nje je udaljen za 3, a prolazi točkom T (9, 3, - ).


 3. Konstruirajte projekcije pravca m koji prolazi zadanom točkom T(2, -4, -2), paralelan je s ravninom Π2 i siječe zadani pravac p = MN [M(1, 4, 4) N (8, - 5, -1).
Nikolina Kovačević - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu