ZADATAK: Konstruirajte tragove dirne ravnine sfere u njezinoj točki \(T\) koja leži na stražnjoj strani plohe.

Dirna ravnina u nekoj točki sfere okomita je na spojnicu svog dirališta sa središtem sfere.
 • Konstruiramo nacrt paralele \(c\) koja prolazi točkom
  \(\small T\), odredimo njezin toloct, a na njemu u i tlocrt
  točke \(\small T\).

 • Konstruiramo projekcije spojnice \(\small ST\).

 • Pomoću sutražnice 1. skupine konstruiramo
  tragove ravnine \(\small \Delta\) - dirne ravnine zadane sfere u
  točki \(\small T\).

 • izradila Sonja Gorjanc - DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA - predavanja