HiperboloidiDVOKRILNI HIPERBOLOIDI
dvokrilni eliptički hiperboloid

\(-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\)

Realni presjeci ove plohe su:
elipse, kružnice, parabole i hiperbole.
dvokrilni rotacijski hiperboloid

\(-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\)

Nastaje rotacijom hiperbole oko njene realne osi.
Realni presjeci ove plohe su:
elipse, kružnice, parabole i hiperbole.

desni klik na sliku \( \rightarrow \) PLAY

JEDNOKRILNI HIPERBOLOIDI
jednokrilni eliptički hiperboloid

\(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1\)

Pravčasta ploha s dva sistema izvodnica, tj. svakom točkom te plohe prolaze dva pravca koji leže na toj plohi.

Realni presjeci ove plohe su:
elipse, kružnice, parabole, hiperbole i konike koje se raspadaju na par realnih pravaca (presjeci plohe s njenim tangencijalnim ravninama).
jednokrilni rotacijski hiperboloid

\(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1\)

To je poseban slučaj gornje plohe (za \( a=b\)).
Nastaje rotacijom hiperbole oko njene imaginarne osi ili rotacijom pravca oko osi s kojom je taj pravac mimosmjeran.
Taj pravac je izvodnica koja pripada bilo kojem od dva sistema izvodnica ove plohe.

desni klik na sliku \( \rightarrow \) PLAY


desni klik na slike \( \rightarrow \) PLAYnešto više o jednokrilnom hiperboloidu LINK
Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu