Horizontalna prometnica na idealnom terenu

IDEALNI TEREN - nagnuta ravnina

PLANUM (POSTELJICA) PROMETNICE - gornja ploha donjeg ustroja prometnice

NEUTRALNA (RAZDIJELNA) LINIJA - presjek ravnine planuma i plohe terenaNASIP - ravnina ili dio plohe nagiba \(n_N=\frac{2}{3}\)

USJEK - ravnina ili dio plohe nagiba \(n_U=\frac{4}{5}\)

Ravna horizontalna prometnica na idealnom terenu

ZADATAK 1: Idealni teren je ravnina \( \Sigma\) nagiba 20%. Ta je ravnina na slici zadana mjerilom nagiba i nultom slojnicom.
Ravna horizontalna cesta širine 10m na koti 10, zadana je na crtežu svojom osi.
Riješite situaciju zemljanih radova.


1. rješenje - kotirana projekcija
Opis konstrukcije:
 • Konstruiramo slojnice ravnine \( \Sigma\), \( i_\Sigma=5m\).
 • Konstruiramo rub planuma.
 • Odredimo neutralnu liniju.
 • Ucrtamo mjerila nagiba za ravnine nasipa i konstruiramo slojnice tih ravnina.
 • Odredimo presječnice ravnine idealnog terena s ravninama nasipa.
 • Ucrtamo mjerila nagiba za ravnine usjeka i konstruiramo slojnice tih ravnina.
 • Odredimo presječnice ravnine idealnog terena s ravninama usjeka.


  2. rješenje - program Rhino

  idealni teren, planum i neutralna linija

  ravnine nasipa

  ravnine usjeka

  završna slika
  Horizontalni zavoj na idealnom terenu

  ZADATAK 2: Idealni teren je ravnina \( \Sigma\) nagiba 20%. Ta je ravnina na slici zadana mjerilom nagiba i nultom slojnicom.
  Kružni zavoj horizontalne prometnice širine 10m na koti 4, zadan je na crtežu svojom osi.
  Riješite situaciju zemljanih radova.

  1. rješenje - kotirana projekcija

  2. rješenje - program Rhino

  idealni teren, planum i neutralna linija

  plohe nasipa i usjeka


  Horizontalni plato s prilaznom horizontalnom cestom na idealnom terenu

  ZADATAK 3: Idealni teren je ravnina \( \Sigma\) nagiba 25%. Ta je ravnina na slici zadana mjerilom nagiba i nultom slojnicom.
  Horizontalni plato i prilazna horizontalna cesta nalaze se na koti 16. Cesta je široka 10m, a na predlošku je zadana njezina os.
  Riješite situaciju zemljanih radova.

  1. rješenje - kotirana projekcija  Opis konstrukcije:
 • Konstruiramo slojnice ravnine \( \Sigma\), \( i_\Sigma=4m\).
 • Konstruiramo rub planuma.
 • Odredimo neutralnu liniju.
 • Ucrtamo mjerila nagiba za 6 ravnina nasipa, konstruiramo slojnice tih ravnina i njihove presječnice.
 • Odredimo presječnice ravnine idealnog terena s ravninama nasipa.
 • Ucrtamo mjerila nagiba za 3 ravnine usjeka, konstruiramo slojnice tih ravnina i njihove presječnice.
 • Odredimo presječnice ravnine idealnog terena s ravninama usjeka.


  2. rješenje - program Rhino

  ravnine usjeka

  ravnine nasipa  Horizontalna cesta s ravnim dijelom i kružnim zavojem na idealnom terenu

  ZADATAK 4: Idealni teren je ravnina \( \Sigma\) nagiba 18%. Ta je ravnina na slici zadana mjerilom nagiba i slojnicom 5.
  Horizontalna cesta, širine 12m, koja se sastoji od ravnog dijela i kružnog zavoja nalazi se na koti 16, a na predlošku je zadana svojom osi.
  Riješite situaciju zemljanih radova.

  1. rješenje - kotirana projekcija

  2. rješenje - program Rhino

  idealni teren, planum i neutralna linija

  plohe nasipa i usjeka

  završna slika

  završna slika - slojnice
  Sonja Gorjanc i Ema Jurkin - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu