Ravna prometnica u nagibu na idealnom terenu

U slučajevima kada planum prometnice nije horizontalan, postupak rješavanja situacije zemljanih radova u kotiranoj projekciji razlikuje se samo utoliko što slojnice ravnina nasipa i usjeka nisu paralelne s rubom planuma. Naime, budući je planum nagnut, njegov rub ne može biti slojnica ravnine (nemaju sve točke ruba istu kotu).

U tim ćemo slučajevima, za konstrukciju slojnica nasipnih i usječnih ravnina, koristiti ranije objašnjenu konstrukciju. (PODSJETITE SE)

ZADATAK 5: Idealni teren je ravnina \( \Sigma\) nagiba 20%. Ta je ravnina na slici zadana mjerilom nagiba i slojnicom na koti 10.
AB je os planuma ravne ceste, širine 10m, koja se od točke A (na koti 17) uspinje prema točki B s nagibom 5%.
Riješite situaciju zemljanih radova.


1. rješenje - kotirana projekcija
Opis konstrukcije:
 • Konstruiramo slojnice ravnine \( \Sigma\), \( i_\Sigma=5m\).
 • Ucrtamo rub planuma, graduiramo os AB i konstruiramo slojnice ravnine planuma (interval ravnine planuma je 20m).
 • Konstruiramo neutralnu liniju koja je presječnica ravnine planuma i ravnine idealnog terena.
 • Konstruiramo jednu slojnicu ravnine nasipa. To je ravnina nagiba \(n_N=\frac{2}{3}\), odnosno \(i_N=\frac{3}{2}\), koja sadrži rub planuma.
  Konstruiramo mjerila nagiba i slojnice za obe nasipne ravnine i konstruiramo presječnice tih ravnina s ravninom terena.
 • Konstruiramo po jednu slojnicu za svaku ravninu usjeka. To su ravnine nagiba \(n_N=\frac{4}{5}\), odnosno \(i_N=\frac{5}{4}\), koje sadrže rub planuma.
  Konstruiramo mjerila nagiba i slojnice za obe usječne ravnine i konstruiramo presječnice tih ravnina s ravninom terena.


  2. rješenje - program Rhino

  ploha terena, graduiranje osi, planum i neutralna linija

  ravnine nasipa i usjeka

  završna slika 1

  završna slika 2


  Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu