Program Rhinoceros

Rhinoceros (Rhino) je program za 3D modeliranje koji se može koristiti na razne načine i za vrlo različite svrhe. Mi ćemo ga koristiti za modeliranje prostornih i ravninskih objekata (tijela, ploha, prostornih ili ravninskih krivulja i poligonalnih linija) te za upoznavanje ili produbljivanje znanja o njihovim geometrijskim odnosima.

Osnovno o sučelju, prozorima s pogledima i ravninama konstrukcijeSlika1: Sučelje programa Rhino s istaknutim nazivima na hrvatskom i engleskom jeziku.


Pogledajte sljedeća dva video zapisa u kojima se objašnjavaju neke osnovne karakteristike grafičkih prozora u programu Rhino (koordinatni sustav, dani pogledi u pojedinim prozorima, odabir načina projiciranja, razmještaj prozora i dane ravnine konstrukcije), te neki osnovni načini, naredbe i opcije za crtanje točaka i dužina.


video1


video2

 • Ako ste već nešto radili u programu Rhino, pokušajte samostalno riješiti Zadatak 1.
 • Ako sad prvi put radite u tom programu, pregledajte video zapis rješenja i nakon toga samostalno riješite zadatak.

  Zadatak 1
  U svakoj od tri koordinatne ravnine (xy, xz, yz) konstruirajte kvadrat kojemu po dvije stranice leže na pozitivnim stranama koordinatnih osi, a duljine stranica su 15.
  Te kvadrate obojite redom crvenom, plavom i zelenom bojom.
  Zatim konstruirajte kocku kojoj su konstruirani kvadrati strane i translatirajte ju za vektor a = -20i-20j-5k.
  Gornju stranu kocke obojite crvenom, prednju plavom, a desnu zelenom bojom.
  Nacrtane objekte prikažite u tlocrtnom, nacrtnom i bokocrtnom pogledu te u aksonometriji.


  rješenje
 • Neke ravninske konstrukcije i transformacije


  Zadatak 2
  U koordinatnoj ravnini xy konstruirajte trokut kojem su duljine stranica 15, 14 i 12.
  Zadatak 3
  Za trokut iz Zadatka 2 konstrurajte težište i
  ortocentar.
  Zadatak 4
  Za trokut iz Zadatka 2 konstrurajte središta opisane i upisane kružnice
  te Eulerov pravac.

  rješenje

  rješenje

  rješenje
  traka OSNAP
  korištene naredbe: Polyline, Circle

  prozori LAYERS i PROPERTIES
  korištene naredbe: Polyline, Point, Dimension>Text Block

  prozori LAYERS i PROPERTIES
  pozivanje naredbe upisom preko tipkovnice
  korištene naredbe: Polyline, Circle, Point, Dimension>Text Block, Curve>Extend Curve

  Zadatak 5
 • U koordinatnoj ravnini xy konstruirajte elipsu kojoj su poluosi duljina 6 i 4, a središte u ishodištu.
 • Odredite kut pod kojim se ta elipsa vidi iz točke (8,8).
 • U točki te elipse kojoj je x koordinata jednaka -4, a y koordinata manja od 0, konstruirajte tangentu elipse.

 • rješenje
  traka OSNAP (Tan)
  korištene naredbe: Ellipse , Point , Polyline, Dimension>Angle Dimension , Curve>Extend Curve , Curve>Curve From Object>Intersection , Line>Tangent Line From Curve

  Zadatak 6
  U koordinatnoj ravnini xy konstruirajte figuru sa Slike 2, a zatim pomoću ravninskih transformacija konstrurajte figuru sa Slike 3.  Slika 2

  Slika 3

  rješenje
  korištene naredbe: Rectangle , Polyline, Trim , Join , Rotate 2-D , Copy , Move , Mirror

  Neke prostorne konstrukcije i transformacije

  Plohe

  Primjer 1
  Konstrukcija dijela ravnine P(20,15,-10).

  plohe-ravnina
  Primjer 2
  Plohe konstruirane pomoću naredbe Extrude Curve.

  plohe-Extrude
  prozor PROPERTIES (Isocurve Density)
  korištene naredbe: Point, Surface>Plane>3 Points, Surface>Extend Surface, Transform>Scale>Scale 3-D
  korištene naredbe: Circle, Surface>Extrude Sufrace>Straight (To Point, Along Curve), Analyze>Mass Properties>(Area, Volume), Solid>Cap Planar Holes

  Tijela

  Primjer 3
  Modeliranje kvadra i kugle.

  kvadar-kugla-sfera
  Primjer 4
  Modeliranje valjka i stošca.

  valjak-stožac
  korištene naredbe:
  Solid>Box, Solid>Extrude Planar Curve>Srtaight, Solid>Sphere
  korištene naredbe:
  Solid>Cylinder, Solid>Cone, Extrude Planar Curve>Straight ( Along Curve, To Point)


  Zadatak 7
 • Konstruirajte rotacijski stožac kojem osnovica leži u xy ravnini. Središte osnovice je (15,10,0), polumjer osnovice je 6, a visina stošca je 17.
 • Konstruirajte rotacijski valjak kojem su točke (15,0,6) i (15,20,6) središta osnovica, a polumjer osnovica je 4.
 • Koristeći Booleove operacije konstruirajte uniju, presjek i razliku tih tijela.

 • rješenje
  korištene naredbe: Solid>Cone, Solid>Cylinder, Copy, Solid>Union, Solid>Intersection, Solid>Difference

  Zadatak 8
  Konstruirajte kocku stranice 10, a zatim ju presijecite ravninom tako da je presjek pravilan šesterokut. Kreirajte tijelo nastalo presijecanjem kocke na ovaj način.
  Zadatak 9
  Konstruirajte oktaedar kojem je duljina stranice 14.


  rješenje

  rješenje
  korištene naredbe: Solid>Box, Polyline, Surface>Plane>3 Points, Trim, Cap Planar Holes korištene naredbe: Polygon, Polyline, Transform>Rotate 3-D, Solid>Pyramid, Transform>Mirror  Ema Jurkin i Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu