Hiperbola

Hiperbola je skup točaka u ravnini za koje je apsolutna vrijednost razlike udaljenosti od dviju fiksnih točaka te ravnine konstantan.

F1, F2 - fiksne točke: žarišta ili fokusi hiperbole

A, B - tjemena hiperbole

S - centar ili središte hiperbole

2a=|AB| - realna ili glavna os

2b=|CD| - imaginarna ili sporedna os

e - linearni ekscentricitet

e2 = a2 + b2

r1, r2 - radijvektori točke T

Helena Halas -3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra