Sloj

Sloj je osnovna jedinica sedimentnih ili taložnih stijena. Omeđen je dvjema plohama, gornjom i donjom slojnom plohom. Radi lakšega geometrijskog prikaza te ćemo plohe aproksimirati ravninama, krovinskom i podinskom ravninom. Dio stijenske mase iznad gornje ravnine sloja zove se krovina, a onaj ispod donje ravnine sloja podina.Debljina sloja jednaka je udaljenosti krovinske i podinske ravnine.
Presjek sloja s površinom terena zove se izdanak.Primjer modeliranja sloja u programu Rhinoceros:
Potrebno je modelirati sloj na terenu zadanom slojnicama. Krovinsku ravninu određuju tri bušotine (tri nekolinearne točke A, B, C), a podinsku ravninu određuje četvrta bušotina ispod jedne od tri zadane bušotine (točka D ispod točke C).
Rješenje zadatka dano je u tri videa:

modeliranje terena, određivanje krovinske i podinske ravnine, određivanje izdanka,

konstrukcija profila,

određivanje debljine sloja.Ema Jurkin - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu