Asimptotski i glavni smjerovi u točki hiperboličkog paraboloida


Ponovimo svojstva hiperboličkog paraboloida! (HIPAR)

Za dani hipar i istaknutu proizvoljnu točku T cilj nam je odrediti asimptotske i glavne smjerove, krivulje normalnih presjeka koje pripadaju tim smjerovima te dati neke vizualizacije vezane za funkcije Gaussove i srednje zakrivljenosti hipara.

 • Dirna ravnina hipara u bilo kojoj njegovoj točki T (sve točke hipara su regularne) siječe taj hipar po dvije izvodnice koje pripadaju različitim sistemima. Normala n okomita je na dirnu ravninu t i prolazi točkom T. Svi pravci pramena (T) u dirnoj ravnini t tangente su krivulja koje leže na hiparu, a dirališta su im u točki T.


 • Postavljamo ravnine pamena [n] (ravnine normalnog presjeka kroz T) i promatramo presjeke hipara s tim ravninama. U točki T mjerimo zakrivljenost svakog takvog presjeka. Funkcija zakrivljenosti normalnih presjeka kroz T na intervalu [0,π] poprima ekstremne vrijednosti za kutove koji odgovaraju glavnim smjerovima, a jednaka je 0 za kutove koji odgovaraju asimptotskim smjerovima.


 • Asimptotske smjerove hipara u točki T određuju njegove dvije izvodnice kroz T.


 • Glavni smjerovi hipara u točki T određeni su simetralama kuta asimptotskih smjerova.


 • Sljedeće slike prikazuju krivulje normalnih presjeka kroz glavne i asimptotske smjerove, te graf funkcije normalne zakrivljenosti hipara u točki T


  Vizualizacije Gaussove i srednje zakrivljenosti na hiperboličkom parabloidu


  U programu Mathematica postoji periodička funkcija Hue (period 1) koja realnom broju pridružuje boju na sljedeći način:

  Hiperbolički parabloid obojan bojom koja je funkcija njegove Gaussove zakrivljenosti. Graf funkcije Gaussove zakrivljenosti istog hipara nad područjem [-2,2]×[-2,2].  Hiperbolički parabloid obojan bojom koja je funkcija njegove srednje zakrivljenosti. Graf funkcije srednje zakrivljenosti istog hipara nad područjem [-2,2]×[-2,2].


  webMathematica datoteka za vježbu Vizualizacije Gaussove i srednje zakrivljenosti regularne plohe • Ako nekoga zanima:
  slike_hipar.nb - Mathematica bilježnica s naredbama za crtanje slika i animacija koje se koriste u ovoj HTML datoteci.
  natrag