GAUSSOVA I SREDNJA ZAKRIVLJENOST U REGULARNOJ TOČKI PRAVČASTE PLOHE


Pravčasta je ploha skup od 1 neprekinuto povezanih pravaca. Nastaje gibanjem pravca duž neke krivulje. Pravce takve plohe nazivamo izvodnicama i oni čine jedan sistem asimptotskih linija plohe.
Izvodnicu pravčaste plohe nazivamo torzalnom ako ploha u svakoj njezinoj točki ima jedinstvenu dirnu ravninu. Sve točke na torzalnoj izvodnici su paraboličke.
Ako izvodnica nije torzalna tada su dirne ravnine u njezinim točkama različite, a svaka od njih sadrži izvodnicu. Pramen dirnih ravnina duž izvodnice pravčaste plohe projektivno je pridružen nizu dirališta. Sve točke na izvodnici pravčaste plohe koja nije torzalna su hiperboličke.
Pravčastu plohu nazivamo razvojnom ako su sve njezine izvodnice torzalne tj. ako su joj sve točke paraboličke. Takva se ploha može izometrički preslikati (razviti) u ravninu. Stošci i valjci bilo kojeg reda primjeri su takvih ploha. Razvojnu plohu čine i tangente bilo koje prostorne krivulje.
Ako pravčasta ploha ima samo konačan broj torzalnih izvodnica onda se ona ne može razviti u ravninu i takve plohe nazivamo vitoperim pravčasim plohama. Sve točke takve plohe (izuzevši one na torzalnim pravcima) su hiperboličke.
Algebarske pravčaste plohe (one za koje koordinate njihovih točaka zadovoljavaju neku algebarsku jednadžbu) razvrstavaju se prema stupnju njihove jednadžbe koja određuje i stupanj plohe. Geometrijski ih možemo generirati kao skup pravaca koji sijeku tri krivulje koje nazivamo ravnalicama.
Ako je vitopera pravčasta ploha 2. reda (hiperbolički paraboloid ili jednokrilni hiperboloid) na njoj postoje dva sistema izvodnica - kroz svaku njezinu točku prolazi po jedna izvodnica iz svakog sistema. One određuju dva asimptotska smjera.
Za sve algebarske pravčaste plohe reda većeg od 2 postoji samo jedan sistem izvodnica tj. svakom točkom takve plohe prolazi jedna i samo jedna izvodnica plohe. Izvodnica određuje jedan asimptotski smjer u promatranoj točki, dok je drugi određen tangentom na presječnu krivulju plohe i tangencijalne ravnine u promatranoj točki. Naime, tangencijalna ravnina algebarske pravčaste plohe reda n siječe plohu duž izvodnice i krivulje reda n-1.
U svim hiperboličkim točkama vitopere pravčaste plohe glavni se smjerovi podudaraju sa simetralama kuta između asimptotskih smjerova.Asimptotski i glavni smjerovi te Mathematica vizualizacije Gaussove i srednje zakrivljenosti hiperboličkog paraboloida


Asimptotski i glavni smjerovi te Mathematica vizualizacije Gaussove i srednje zakrivljenosti kružnog konoida 4. stupnja


natrag