PARAMETRIZACIJE POMOĆU TRIGONOMETRIJSKIH I HIPERBOLNIH FUNKCIJA

13. Sin[u],Sin[v],Cos[u]*Cos[v]

14. u,v,Cos[u]*Cos[v]

15. Cos[u],Sin[u+v],-Cosh[v]

16. Cos[v]+Sin[u],Cos[u]+Sin[v],Cos[v+u]+Sin[u+v]

17. Sin[u],Sin[v],Sin[u+v]

18. u,v,Sin[u/Cos[v]]   

19. u,v,-Cosh[u*v]  


Created by Mathematica  (May 4, 2004)