NAČINI KONSTRUKCIJE TOČAKA PRODORNIH KRIVULJA STOŽACA I VALJAKA

Ponovite presjeke stožaca i valjaka ravninama.Prodor dvaju stožaca

Stošce siječemo ravninama koje sadrže njihove vrhove.
U svakoj takvoj ravnini leže po dvije izvodnice svakog stošca koje se sijeku u 4 točke prodorne krivulje.

PRIMJERI
prodornih krivulja dvaju stožaca
Prodor stošca i valjka

Stožac i valjak siječemo ravninama koje prolaze vrhom stošca, a paralelne su s osi valjka
U svakoj takvoj ravnini leže dvije izvodnice stošca i dvije izvodnice valjka koje se sijeku u 4 točke prodorne krivulje.

PRIMJERI
prodornih krivulja stošca i valjka


Prodor dvaju valjaka

Valjke siječemo ravninama koje su paralelne s njihovim osima.
U svakoj takvoj ravnini leže po dvije izvodnice svakog valjka, koje se sijeku u 4 točke prodorne krivulje.

PRIMJERI
prodornih krivulja dvaju valjaka