Pravilni poliedri - Platonova tijela


Zanimljiv link s pokretnim grafikama Platonovih tijela: http://mathworld.wolfram.com/PlatonicSolid.html


Mathematica notebook s naredbama za crtanje: platonova.nb