Metodologija

Metodološki je provođenje istraživanja podijeljeno u pet osnovnih segmenata koji su u Tablici 1. prikazani u kronološkom slijedu uz specifikaciju ciljeva koji se žele ostvariti svakim segmentom. Detaljan opis metodologije istraživanja slijedi u nastavku teksta.

Tablica 1. Metodologija provođenja istraživanja s naglašenim posrednim ciljevima
Koraci provođenja istraživanja Posredni ciljevi
 1. Pregled stanja znanja na području istraživanja:
  • Pregled literature
  • Transfer znanja (posjeta zemljama i institucijama s iskustvom te dolazak konzultanata)
  • Analiza tržišta
Strogo usmjeravanje tijeka istraživanja prema konačnim ciljevima.
Smanjenje vremenskih i financijskih gubitaka koji mogu proizići iz istraživačkog rada u područjima za koja već postoje iskustva i saznanja da neće dati pozitivne rezultate.
Utvrditi u kojoj je mjeri tržište spremno za prihvaćanje dobivene sirovine i konačnog proizvoda. Utvrditi potreba tržišta za sirovinom ili proizvodom odgovarajuće kvalitete.
 1. Proizvodnja pepela
  • Nabava i doprema mulja
  • Analiza mulja
  • Termička obrada mulja
  • Analiza pepela
  • Izmjena iskustva i transfer znanja
Utvrditi optimalno stanje mulja koji bi se termički obrađivao (starost mulja, kemijski sastav mulja, udio vode u mulju).
Utvrditi optimalne uvjete termičke obrade mulja (temperatura spaljivanja), u odnosu na kakvoću dobivenog pepela i troškove termičke obrade te ekološki utjecaj u smislu emisije plinova i lebdećih čestica u okoliš.
Utvrditi optimalni način pripreme mulja za termičku obradu (dodavanje aditiva).
Dobivanje pepela što bolje kvalitete za primjenu u betonskoj industriji.
 1. Ugradnja pepela u beton (proizvodnja betona i betonskih elemenata)
  • Provođenje ispitivanja na različitim razinama (cementna pasta, mort, beton)
  • Provođenje različitih vrsta ispitivanja na svježem betonu (konzistencija – utjecaj na obradivost; vrijeme vezanja; postojanost volumena; autogeno skupljanje – dimenzionalna stabilnost) i očvrslom betonu (mehanička svojstva; trajnosna svojstva – vodopropusnost, izluživanje, otpornost na smrzavanje, difuzija klorida, dimenzionalna stabilnost; mikrostruktura)
  • Izmjena iskustva i transfer znanja
Utvrditi potrebnu kakvoću pepela za ugradnju u betonske proizvode s ciljem postizanja njihovih što boljih svojstava.
Utvrditi optimalni udio pepela koji se može dodavati betonu i betonskim elementima s ciljem postizanja njihovih što boljih svojstava.
 1. Provođenje pilot projekta
 1. Diseminacija
  • Izrada i pokretanje mrežne stranice
  • Znanstveni karakter (sudjelovanje na međunarodnim i domaćim konferencijama s prezentacijom vlastitih radova, objava radova u međunarodnim i domaćim časopisima, organizacija i sudjelovanje na radionicama)
  • Stručni karakter (sudjelovanje na međunarodnim i domaćim konferencijama s prezentacijom vlastitih radova, objava radova u međunarodnim i domaćim časopisima, organizacija i sudjelovanje na okruglim stolovima, organizacija i sudjelovanje na tečajevima stručnog usavršavanja u Hrvatskoj)
  • Šira javnost (organizacija i sudjelovanje na javnim skupovima, izvještavanje o potrebi i rezultatima istraživanja na svim medijima – televizija, radio, Internet portali)
Olakšavanje dostupnosti informacija o projektu na svim diseminacijskim razinama (znanstvena, stručna i šira javnost).
Objavljivanje znanstvenih rezultata u European Research Area (ERA)i na svjetskoj razini.
Umrežavanje istraživačkog tima s istaknutim znanstvenicima u području istraživanja.
Stvaranje prepoznatljivosti istraživačkog tima.
Attract stakeholders that may bring added value to the project.
Povezivanje privrede i znanosti.
Dopiranje do ključnih dionika, donosioca odluka i potencijalnih krajnjih korisnika.
Stvaranje pozitivnog okoliša u budućnosti korištenjem rezultata projekta.
Promicanje vrijednosti održivosti čitavog projekta.
Promicanje prakse temeljene na EU Direktivama o gospodarenju otpadom, upravljanju odlagalištima i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

1. Pregled stanja znanja na području istraživanja

U prvom koraku provođenja istraživanja detaljno će se analizirati i dati pregled stanja na području istraživanja. Analizirat će se svi dostupni literaturni sadržaji (stručne knjige, članci iz međunarodnih časopisa, znanstveni i stručni članci objavljeni na međunarodnim konferencijama. Tijekom posljednja tri desetljeća intenzivno se radi na razvoju tehnologije i metodologije ponovne upotrebe pepela iz termičke obrade mulja u betonskoj industriji. Dosada je objavljen je veliki broj znanstvenih istraživanja, a tijekom posljednjih nekoliko godina broj objavljenih istraživanja sve se više intenzivira. Drugim riječima, konstantno se objavljuju nova saznanja iz područja istraživanja. Interesantna je činjenica da su na velikom broju sličnih istraživanja dobiveni različiti rezultati, što se prije svega pripisuje činjenici o korištenju muljeva različitih karakteristika, ovisno prvenstveno o kakvoći otpadne vode tijekom čijih se postupaka pročišćavanja generira mulj. Iz dostupnih literaturnih sadržaja sistematizirat će se objavljeni rezultati u svim segmentima važnim za ovo istraživanje. Pregledom literaturnih sadržaja istraživački tim će se između ostalog detaljnije upoznati s istaknutim znanstvenicima iz područja istraživanja i međunarodnim institucijama s iskustvom u termičkoj obradi mulja i ponovnoj upotrebi pepela u betonskoj industriji. Navedeno će stvoriti podlogu za uspostavu kontakata s istima. Organizirat će se posjeti našeg istraživačkog tima institucijama i znanstvenicima s iskustvom te će se organizirati dolazak inozemnih konzultanata na Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj navedenih aktivnosti je osigurati transfer znanja istaknutih stručnjaka i znanstvenika prema našem istraživačkom timu. Navedeno će pomoći istraživačkom timu u usmjeravanju istraživačkog dijela prema konačnim ciljevima. Time će se smanjiti potencijalni vremenski i financijski gubitci koji mogu proizići iz istraživačkog rada u područjima za koja već postoje iskustva i saznanja da neće dati pozitivne rezultate, bilo u okviru kvalitete konačnih proizvoda ili mogućnosti njihove primjene na tržištu.

U prvom koraku istraživanja provest će se i analiza tržišta vezano uz betonsku industriju i to ne samo na području Hrvatske već i u široj regiji (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo). Pri tome će se istražiti u kojoj je mjeri tržište spremno za prihvaćanje dobivene sirovine i konačnog betonskog proizvoda, kakve su potrebe tržišta za sirovinom koja je predmet ovog istraživanja (pepeo iz postupka termičke obrade mulja) i konačnim betonskim proizvodima u koje bi se pepeo ugrađivao te koja se kvalitativna svojstva sirovine i proizvoda očekuju od strane tržišta. Obzirom na dosadašnje kontakte i suradnju istraživačkog tima s betonskom industrijom u Hrvatskoj (Samoborka, Beton-Lučko, Holcim, Cemex i dr.) ocjenjuje se olakšavajućom okolnosti provođenje planirane kampanje anketnog ispitivanja te ostalih potrebnih razgovora.

2. Proizvodnja pepela

U drugom koraku provođenja istraživanja provodit će se aktivnosti termičke obrade mulja i proizvodnja pepela. Predviđena je nabava i doprema stabiliziranog i ocijeđenog mulja s različitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U neposrednoj blizini laboratorija Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izgrađen je Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ). Na CUPOVZ-u se od 2007. godine, kada je u pogon pušten prvi i drugi stupanj čišćenja, konstantno generiraju velike količine mulja (55.000 t/godišnje), koji se privremeno skladišti na samoj lokaciji CUPOVZ-a. U odnosu na dosadašnju suradnju znanstveno-stručnog karaktera između Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i tvrtke Zagrebačke otpadne vode d.o.o., Zagreb, koja upravlja CUPOVZ-om, nabava i doprema mulja će biti omogućena i jednostavna. Nabava i doprema mulja bit će omogućena i osigurana s drugih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda pročišćavanje koji je trenutno u funkciji s II. ili III. stupnjem čišćenja (Varaždin, Koprivnica, Bjelovar i dr.) ili će uskoro biti izgrađen i pušten u pogon.

Stabiliziran i dehidriran mulj (s 30-35% suhe tvari) dopremat će se u laboratorij Građevinskog fakulteta. Mulj će u posebnim zatvorenim posudama dopremati voditelj projekta i njegovi suradnici vozilima koja su u vlasništvu fakulteta.

Dopremljeni mulj različite starosti će se detaljnije kemijski analizirati uz suradnju i vanjski angažman za tu namjenu opremljenih laboratorija (Vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda, laboratorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prehrambeno biotehnološkog fakulteta, Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, tvrtke Zagrebačke otpadne vode d.o.o. i dr.). Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu do danas je na većem broju znanstvenih i stručnih projekata ostvari uspješnu suradnju s prethodno navedenim laboratorijima. Analizirat će se kemijski sastav mulja različite starosti, od svježeg mulja do mulja starog 1-2 godine). Neovisno o sakupljenim saznanjima o rezultatima prijašnjih istraživanja (iz pregleda stanja znanja na području istraživanja) vezano za sastav mulja koji se termički obrađuje, svaki mulj je specifičan u odnosu na kakvoću otpadne vode i primijenjene tehnološke procese njezinog pročišćavanja i obrade mulja. Stoga je potrebno i detaljnije analizirati mulj karakterističan za područje Hrvatske, koji se obzirom na znatno manji udio industrijskih otpadnih voda (u odnosu pojedine zemlje EU i Svijeta) i specifičnosti primijenjenih tehnoloških procesa na uređajima može značajnije razlikovati po kemijskom sastavu i ostalim karakteristikama. Posredni cilj analize muljeva ispitati u kojim se uvjetima dobiva mulj što bolje kvalitete u odnosu na daljnji tijek njegove termičke obrade (manji utrošak energije pri termičkoj obradi) i dobivanja pepela što bolje kvalitete u odnosu na potrebe betonske industrije.

U laboratoriju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će se provoditi termička obrada stabiliziranog i dehidriranog mulja dopremljenog s uređaja. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima značajna iskustva u spaljivanju različitih materijala i dobivanja pepela (nano-čestica) te raspolaže odgovarajućom opremom (peć za termičku obradu na temperaturama 150-1200 ⁰C). Termička obrada mulja će se provoditi u tri faze. U prvoj fazi će se termički obrađivati mulj različite starosti. U drugoj fazi će se termički obrađivati mulj pri različitim temperaturama. U odnosu na dosadašnja iskustva u svjetskoj praksi i rezultate provedenih istraživanja, nameće se potrebnim u sklopu ovog istraživanja termički obrađivati mulj na temperaturama 500, 600, 700, 800, 900 i 1000 ⁰C. U trećoj fazi će se mulj termički obrađivati uz dodavanje i miješanje aditiva (vapno, kemijska sredstva i dr.). Konačan odabir aditiva i njihovih količina koji bi se dodavali mulju u postupku termičke obrade ovisit će o prethodnim rezultatima pregleda stanja znanja na području istraživanja te o kakvoći dobivenog pepela iz prve i druge faze termičke obrade. Kroz sve tri faze termičke obrade pratili bi se i učinci u pogledu potrošnje energije te emisije plinova i lebdećih čestica iz peći.

Nakon završetka svake od predviđene tri faze termičke obrade mulja, pristupilo bi se analizi pepela. Pri tom bi se ispitivao njegov kemijski sastav, veličina čestica, minerološki sastav, mikrostruktura, pucolanska aktivnost. Dio analize pepela bi se provodio u laboratoriju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ovisno o trenutnoj opremljenosti laboratorija potrebnom tehničkom opremom i u odnosu na nabavu dodatne opreme iz odobrenih sredstva ovog istraživačkog projekta. Preostali dio analize pepela bi se provodio uz suradnju i vanjski angažman za tu namjenu opremljenih laboratorija koji su istaknuti ranije u tekstu. Cilj ovog koraka istraživanja je da se u postupku termičke obrade mulja dobije pepeo što bolje kvalitete u odnosu na njegovo daljnje korištenje u betonskoj industriji.

Tijekom provođenja drugog koraka istraživanja kontinuirano će se nastaviti provođenje izmjena iskustava i transfer znanja kroz organizaciju posjeta našeg istraživačkog tima međunarodnim institucijama i znanstvenicima te će se organizirati dolazak inozemnih konzultanata na Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj navedenih aktivnosti je usporediti dobivene rezultate s novo stečenim znanjima i iskustvima u svjetskoj praksi te osigurati transfer novog znanja istaknutih stručnjaka i znanstvenika prema našem istraživačkom timu. Navedeno će pomoći istraživačkom timu u pripremi mulja i provođenju postupka termičke obrade mulja, a sve sa ciljem dobivanja što bolje kvalitete pepela.

3. Ugradnja pepela u beton

Nakon dobivanja pepela optimalnih karakteristika (poglavito povoljnog kemijskog sastava i pucolanske aktivnosti), započinje detaljan eksperimentalni program s ciljem ugradnje pepela u betonske proizvode i dobivanja građevinskih proizvoda zadovoljavajućih karakteristika. Cilj ovog radnog dijela je procijeniti utjecaj pepela na karakteristike betonskih proizvoda i posljedično odrediti najperspektivnije mogućnosti primjene većih količina pepela. U dosadašnjoj praksi postoje određeni pokušaji ugradnje pepela dobivenog spaljivanjem mulja s UPOV u betonske proizvode. Unatoč tomu, postoje velike razlike i neistražena područja prema postojećoj literaturi kao što je i istaknuto u sklopu pregleda stanja na području istraživanja.

B3.1. Povećanje reaktivnosti pepela

Jedan od primjećenih nedostataka ugradnje pepela u betonske proizvode je odgoda vremena vezivanja i očvršćivanja što rezultira nižim čvrstoćama proizvoda. Stoga, u sklopu prve faze, cilj je istražiti mogućnosti kemijske aktivacije pepela, bilo kemijskim aditivima ili korištenjem drugih nus-produkata povoljnih kemijskih karakteristika i veličina čestica. U ovoj fazi ispitivanja će se vršiti na cementnom mortu, budući su potrebne manje količine materijala te je stoga moguće ispitati veći broj kombinacija korištenjem potencijalnih dodatnih cementnih materijala. Glavni određujući faktori bit će utjecaj pepela na vrijeme vezivanja, konzistenciju, volumensku stabilnost i prirast čvrstoće. Ispitat će se oko 50 kombinacija, varirajući količinu ugrađenog pepela, tip i količinu drugih lokalno dostupnih vezivnih materijala (leteći pepeo, zgura, vapnenac) i tip kemikalija za aktivaciju. Pucolanska aktivnost pepela stavit će se u korelaciju s mikrostrukturom samih materijala, ali i s mikrostrukturom formiranih produkata hidratacije. Budući je pepeo bogat aluminijem i silicijem, ikrostruktura i kemijski sastav hidratiziranih produkata igraju ključnu ulogu u dobivanju povoljnih karakteristika po pitanju vezivanja i ostvarivanja čvrstoća. Unutar ovih složenih ispitivanja, odabrat će se kombinacija cementnih materijala s najvećim potencijalom za primjenu. Na temelju ovih kombinacija definirat će se detaljan plan ispitivanja na betonu. Ispitivanja će se obavljati u laboratoriju Zavoda za materijale na Građevinskom fakultetu, korištenjem postojeće laboratorijske opreme te uređaja za analizu veličine čestica materijala koji će se nabaviti tijekom projekta. Također će se provesti i ekspertiza od strane istraživača s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za procjenu sastava sirovih materijala i njihovih hidratacijskih produkata.

B3.2. Vrednovanje utjecaja na svojstva betona

Glavni zaključak prethodno provedenih istraživanja jest da ugradnje pepela uzrokuje smanjenje tlačne čvrstoće i pad obradljivosti betona, što predstavlja ograničavajući faktor po pitanju količina i primjena ugrađenog pepela. Ovi negativni utjecaji se većinom pripisuju povećanoj potrebi za vodom u slučajevima s ugradnjom pepela u betonskim mješavinama. Ipak, kada se obave ispitivanja na cementnom mortu, očekuje se da će se dobiti optimalna kombinacija pepela i drugih cementnih materijala što će otvoriti mogućnosti većim udjelima ugrađenog pepela bez narušavanja mehaničkih karakteristika betonskih proizvoda. Uz mehaničke karakteristike, postoje i drugi zahtjevi koji mogu odigrati odlučujuću ulogu pri razmatranju primjenjivosti određenih nus-produkata kao cementnih materijala. S porastom znanja i svijesti investitora i projektanata o trajnosti betona u agresivnim sredinama, iznimno je važno dokazati i sposobnost dobivenog betona da se odupre utjecajima iz okoliša, zajedno s mehaničkim opterećenjima. Stoga, kako bi se osiguralo da znanstveno istraživanje u konačnici potencijalno dovede i do primjene ovih materijala u betonu u praksi, ključno je procijeniti utjecaj pepela na dugoročno ponašanje betonskih elemenata, posebice u kontekstu trajnosti i uporabljivosti tijekom izloženosti utjecajima iz okoliša. U sklopu ovog dijela, glavni cilj je procijeniti utjecaj pepela i kombinacija pepela i drugih cementnih materijala na trajnosna svojstva betona. Ispitivana svojstva obuhvatit će volumensku stabilnost (skupljanje i puzanje), vodopropusnot, difuziju klorida te smrzavanje i odmrzavanje. To su ključne karakteristike pri procjeni mogućnosti primjene betona u različitim okolišnim uvjetima i definiranju graničnih vrijednosti te prednosti određenih kombinacija različitih cementnih materijala. Sva ispitivanja će se provoditi prema važećim hrvatskim normama za betonske proizvode, osiguravajući time usporedivost rezultata te olakšavajući njihovu primjenu u budućnosti. Svi dobiveni rezultati objavit će se u sklopu redovnih izvještaja.

Nadalje, pri korištenju pepela dobivenog spaljivanjem mulja s UPOV, postoji doza zabrinutosti zbog mogućnosti povećanog izluživanja pojedinih elemenata tijekom izloženosti betonskih proizvoda vodi tijekom dužih perioda njihova korištenja. Stoga je neophodno dokazati da je rizik od izluživanja, posebice teških metala, minimalan te da ne predstavlja ekološku prijetnju tijekom čitavog životnog vijeka betonskih proizvoda s ugrađenim pepelom kao cementnim materijalom. Izluživanje će se obavljati i analizirati od strane stručnjaka s Građevinskog fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije korištenjem postojeće opreme, ali i opreme nabavljene tijekom rada na projektu.

4. Provođenje pilot projekta

Nakon dobivanja optimalnih mješavina i njihova stavljanja u odnos s mogućnostima primjene u različitim područjima betonske industrije, neophodno je nadvladati jaz između laboratorijskih ispitivanja i proizvodnje u realnim uvjetima te procijeniti realnu izvodivost takvog rješenja. Stoga je, u zadnjoj fazi projekta, predviđeno uspostavljanje pilot projekta. Na temelju iskustva iz pilot projekta te nakon ocjene svojstava finalnog prototipa inovativnog proizvoda, dat će se usporedba dobivenog proizvoda s drugim tržišno dostupnim proizvodima, uzimajući u obzir ekonomske, ekološke i tehničke zahtjeve i karakteristike različitih rješenja.

Završna faza projekta obuhvatit će uspostavu pilot proizvodnje betona s ugrađenim pepelom koja će obuhvaćati industrijsku proizvodnju svih neophodnih koraka za dobivanje građevinskih proizvoda iz otpadnog materijala. Prvi korak u tom procesu je prikupljanje mulja s UPOV. Tijekom projekta, prikupit će se saznanja o preduvjetima za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, kako bi se osiguralo da buduća postrojenja koja će generirati mulj to učine u formi koja će biti najprimjenjivija za daljnje gospodarenje i upravljanje tim muljem.

Nadalje, mulj se treba spaliti korištenjem najučinkovitije tehnologije i potencijalno omogućiti iskorištavanje energije dobivene tijekom samog procesa spaljivanja. Dobiveni pepeo potrebno je potom transportirati do betonara te uspješno ugraditi u betonske mješavine. Posljednji korak je stvaranje gotovog betonskog proizvoda. Cilj ovog pilot projekta proizvodnje u realnim uvjetima je procijeniti izvodivost svih opisanih koraka u realnom scenariju za Hrvatsku, a uzimajući u obzir sadašnje i buduće lokacije i kapacitete svih postrojenja potrebnih u postupku proizvodnje. Iz ove studije izvedivosti i na temelju iskustva iz provedenog pilot projekta, pripremit će se smjernice o mogućnostima korištenja pepela dobivenog spaljivanjem mulja s UPOV. ove smjernice i analiza lanca proizvodnje produkata s ugrađenim pepelom bit će od iznimne važnosti pri definiranju buduće nacionalne strategije za odlučivanje o lokacijama i učinkovitosti kako UPOV, tako i postrojenja za termičku obradu mulja. Nadalje, opisano bi moglo dovesti do formiranja nacionalne strategije i odgovarajućeg razvoja legislative za održivo i sveobuhvatno gospodarenje otpadnim vodama, odnosno procesom koji će istovremeno stvoriti povoljne socio-ekonomske mogućnosti za hrvatsku industriju.

U ovoj fazi, očekuje se značajna potpora partnera iz privrede, na temelju prethodno ostvarenih dobrih poslovnih odnosa s Građevinskim fakultetom. Temeljem rezultata WP 3 i ovog WP, predviđa se intelektualna zaštita dobivenih rezultata. Ovim važnim korakom, Građevinski fakultet osigurat će da sva znanja prikupljena kroz projekt ostanu vlasništvo fakulteta i njegovih znanstvenika.

5. Diseminacija

Diseminacije je predviđena kao instrument postizanja boljih i održivih rezultata projekta i širenja dostupnih znanja o rezultatima projekta prema ciljanim interesnim skupinama. Diseminacijska strategija bit će kontinuirana i progresivna tijekom trajanja projekta.

Diseminacija ovog projekta osigurana je na tri razine – znanstvenoj, stručnoj i prema široj javnosti.

B5.1. Web stranica

Sve tri diseminacijske razine bit će na određeni način povezane web stranicom projekta (javnim elektornskim informacijskim portalom) koji će se kreirati i pokrenuti nakon uspostave projekta. Web stranica će nuditi linkove, interakciju i diseminacijske kanale za istraživanja provedene ovim projektom. Sve aktivnosti, vijesti i rezultati će se objavljivati na vrijeme u sklopu web stranice te će se redovno i kontinuirano osvježavati, a sve pod nadzorom Voditelja projekta. Cilj pokretanja web stranice je unaprijediti dostupnost informacija o projektu na svim diseminacijskim razinama. Osvježavanje stranice vršit će se redovno tijekom trajanja projekta, ali i nakon njegova završetka.

B5.2. Znanstveni stupanj diseminacije

Znanstveni stupanj diseminacije od primarnog je interesa prema pod-ciljevima ovog istraživačkog projekta, a služi ostvarenju prepoznatljivosti projektnog tima i mreže suradnika među istaknutim znanstvenicima iz područja istraživanja. Aktivnosti će obuhvaćati sudjelovanje Voditelja projekta i članova tima na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama s prezentacijom radova, objavljivanje znanstvenih članka u međunarodnim visoko-rangiranim časopisima, organizacija i sudjelovanje na raznim radionicama. Sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i objavljivanje znanstvenih članaka pomoći će članovima projektnog tima u objavljivanju znanstvenih rezultata unutar European Research Area (ERA) i diljem svijeta. Konkretni rezultati znanstvene razine diseminacije su prezentacija rezultata projekta kroz 6 znanstvenih članaka na 3 visoko-rangirane međunarodne konferencije. Dodatno, barem 2 znanstvena članka će se predati za objavu u hrvatskim časopisima. 2 znanstvene radionice ili trening-seminara će se održati u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, na Građevinskom fakultetu, uz sudjelovanje stranih konzultanata s ciljem razmjene iskustava i prijenosa znanja na Voditelja projekta i ostale članove projektnog tima.

B5.3. Stručni stupanj diseminacije

Ova razina diseminacije uključuje sudjelovanje Voditelja projekta i članova projektnog tima na domaćim stručnim konferencijama uz prezentaciju radova, objavljivanje u hrvatskim časopisima, organizaciju i sudjelovanje na radionicama. Svrha ove razine diseminacije je jačanje povezanosti privrede i znanosti, kao i dopiranje do ključnih dionika, donositelja odluka i potencijalnih krajnjih korisnika. Namjera je stvoriti temelje za povećanje konkurentnosti betonske industrije i građevinskih tvrtki uz korištenje tehnologija recikliranja i inovativnih betonskih proizvoda.

Na kraju svake godine trajanja projekta, organizirat će se radionica, sveukupno 3 radionice. Cilj radionica je širenje dostupnog znanja o mogućnostima recikliranja mulja s UPOV i prikladnim tehnologijama na ciljanje interesne skupine (privreda, ministarstva i ostale vladine organizacije odgovorne za upravljanje otpadnim vodama i vodom općenito, lokalne zajednice, znanstvenike itd.). Namjera je širenjem rezultata projekta privući dionike koji mogu pridonijeti stvaranju dodatne vrijednosti projekta kroz daljnji rad. Svrha posljednje radionice (minimalno 50 sudionika) jest prikaz rezultata projekta i podizanje svijesti o važnosti adekvatnog gospodarenja muljem s UPOV kroz njegovo spaljivanje i recikliranje pepela kroz inovativne proizvode betonske industrije čime se direktno podiže stupanj održivosti.

B5.4. Šira javnost

Šira javnost obuhvaća diseminacijsku razinu u sklopu koje će se pripremati i obavljati marketinški radovi i prezentacije. Cilj je u sklopu ovog djelovanja podizanje svijesti u javnosti općenito. Namjera je kreirati pozitivno okruženje za buduću eksploataciju rezultata projekta. Nadalje, cilj je promicanje vrijednosti održivosti projekta i pratećih EU direktiva o gospodarenju otpadom, odlagalištima otpada i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Svi relevantni mediji će biti zastupljeni. U dnevnim novinama, na radiju i televiziji objavljivat će se: kratke vijesti o projektu, razvoju događaja i regulativi, prateći članci i prezentacije u specijaliziranim časopisima i emisijama (npr. okolišni, znanstveno tehnološki, o gospodarenju otpadom itd.) Do kraja projekta predviđaju se barem 2 novinska članka te 2 radio i 1 televizijska emisija. Javna prezentacija projekta održat će se odmah po njegovu početku, od strane Voditelja projekta.