Primjena rezultata istraživanja u praksi

Rezultati ovog istraživanja u značajnoj bi mjeri otvorili put široj ponovnoj primjeni muljeva s UPOV u Hrvatskoj koji se termički obrađuju. Time bi se velike količine otpadne tvari koje nastaju kao nusprodukt u procesu termičke obrade mulja, ugrađivale u građevinske proizvode (cement, beton, asfalt beton, laki agregati, predgotovljeni betonski elementi). Za pretpostaviti je da bi se u slučaju ostvarivanja pozitivnih rezultata ovog istraživanja, povećao interes proizvođača građevinskih proizvoda za primjenu tehnologija u kojima se nusprodukti termičke obrade mulja koriste u proizvodnim programima. Time bi se dugoročno riješio problem konačnog zbrinjavanja dijela muljeva s UPOV.

U Hrvatskoj do danas nije usvojena nacionalna strategija konačnog zbrinjavanja muljeva s UPOV-a, a svakako da je glavni cilj proizvesti što manje mulja i što manje ga u bilo kojem obliku odložiti u okoliš (na odlagališta neopasnog ili opasnog otpada). Također se ističe da učinkovitost sustava javne odvodnje i cijena pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju krajnji korisnici/građani (iskazana jedinično po ekvivalent stanovniku ili kroz volumen otpadne vode), ne temelji se samo na troškovima nastalim unutar kruga UPOV-a, već na ukupnim troškovima koje znatno povećavaju troškovi konačnog odlaganja mulja. Kod uređaja veličine od 5.000 do 200.000 ekvivalent stanovnika (ES), ti troškovi iznose približno 50% ukupnih troškova poslovanja uređaja (Nowak, et al., 2003), a u određenim okolnostima (odvoz izvan Hrvatske) mogu biti i znatno veći uz povećanje negativnog sociološkog utjecaja (Kocks Consult GmbH, 2010).

Iz svega navedenog proizlazi potreba da se provedu dodatne opsežne analize i istraživanja koja će problem obrade i konačnog zbrinjavanja muljeva tretirati integralno na lokalnoj i regionalnoj razini uzimajući u obzir temeljna ishodišta među kojima se ističe i kakvoća mulja s gledišta mogućnosti njegove ponovne upotrebe, a sve uz zadovoljenje zakonskih odredbi i propisa (Pravilnik, NN 117/07; Cenni et al., 2001). Svakako bi ponovna upotreba mulja (pepela) zaokružila cjelovito rješavanje problema pročišćavanja otpadnih voda u okvirima održivog razvoja uz generiranje minimalnih količina otpadnih tvari koje bi se odlagale u okoliš.

Dio o izvedivosti ideje o korištenju mulja s UPOV u proizvodnji novih građevinskih proizvoda temelji se na određivanju vrijednosti inovativnih proizvoda s ugrađenim pepelom u usporedbi s dostupnim proizvodima na tržištu. U cilju postizanja održivosti projekta i privlačenju potencijalno zainteresiranih tvrtki, proizvodi s ugrađenim pepelom se, uz stroge ekološke prednosti, moraju pokazati kompetitivnima i s ekonomskog i tehničkog stajališta. Stoga će se kroz projekt usporediti proizvodi dostupni na tržištu s inovativnim proizvodima na bazi današnjeg i budućeg tržišta građevinskih materijala. Dodatno će se provesti ekološke analize životnog ciklusa s naglaskom na ukupnoj potrošnji energije i emisijama CO2 pri korištenju pepela dobivenog spaljivanjem mulja s UPOV, ali i ostalih cementnih materijala. Ovim projektom uspostavlja se primjer kontinuiranog lanca „od otpada do proizvoda“. Glavnina rezultata, iskustava, organizacija uređaja i preduvjeti mogu se direktno primijeniti na svim dijelovima Hrvatske i regije. Nadalje, radne metode, prikupljanje podataka i odabir optimalnih rješenja primjenjivi su i prenosivi i na neke druge vrste otpada koje se prikupljaju i trenutno odlažu na području Hrvatske. Primjenjujući RESCU-e kao primjer dobre prakse, ostale vrste otpada također se mogu preusmjeriti s odlagališta u inovativne građevinske proizvode s dodanom vrijednosti.