Dugotrajno ponašanje

Ekološki utjecaj ugradnje pepela u beton razmatran je od strane više autora. Pri tom je prvenstveno razmatrano izluživanje iz betonskih uzoraka te je zaključeno da je ono po svim parametrima unutar dopuštenih granica (Chen et al., 2013, Donatello et al., 2013). U dosadašnjim istraživanjima testom izluživanja (eng. leaching test) utvrđivala se koncentracija teških metala kod betonskih elemenata u koje je ugrađivan pepeo. Dobiveni rezultati su pokazali da se izluživanjem kod betonskog monolita ni jedan potencijalni onečišćivač ne pojavljuje u granicama iznad dozvoljenih (Chen et al., 2013).

Pregledom stanja istraživanja utvrđeno je da se većina autora koncentrirala isključivo na promjene mehaničkih svojstava betona te donekle na opasnost izluživanja teških metala. S obzirom na sve veći značaj trajnosti betonskih elemenata, u daljnjim istraživanjima u ovom području potrebno je provesti ispitivanja utjecaja pepela te kombinacije pepela i drugih vezivnih materijala na dugoročna ponašanja betonskih elemenata u agresivnim okolišima, posebno u slučaju upotrebe za elemente stalno ili povremeno izložene djelovanju vode.