1. zadatak

Konstruirajte projekcije uspravne kvadratske piramide kojoj na pravcu \(\small o[O_1(-1,13,0); P(15,1.5,14.5)]\) leži os, točka \(\small A(6,3,3)\) je jedan vrh njezine osnovice, a visina piramide je \(\small v=9\).

Prostorno rješenje

Shema prostornog rješenja

 • \(\small \mathrm P -\) ravnina baze
  \(\small A\in\,\)\(\small\mathrm P\), \(\small o \perp \) \(\small\mathrm P\)

 • \(\small S-\) središte baze piramide
  \(\small S=o\cap\) \(\small\mathrm P\)

 • \(\small \Box ABCD\subset\,\,\)\(\small\mathrm P\)

 • \(\small V-\) vrh piramide
  \(\small V\in o\), \(\small \,\,d(S,V)=v\)
 • Rješenje u Mongeovoj projekciji (po koracima)


  Završni crtež  2. zadatak

  Konstruirajte projekcije kocke kojoj na pravcu \(\small p[P_1(3,6,0); P_2(20,0,12)]\) leži jedan brid, a točka \(\small A(16,7,4)\) je jedan vrh one njezine pobočke kojoj taj brid pripada.

  Prostorno rješenje

  Shema prostornog rješenja

 • \(\small\mathrm P\) \(\small -\) ravnina u kojoj leži jedna strana kocke
  \(\small A\in\) \(\small\mathrm P\), \(\small p \subset \) \(\small\mathrm P\)

 • \(\small \overline{AD}-\) jedan brid kocke
  \(\small D\in p\), \(\small \overline{AD}\perp p\)

 • \(\small \Box ABCD\subset\,\,\)\(\small\mathrm P\)

 • \(\small E-\) vrh kocke u ravnini paralelnoj s \(\small\mathrm P\)
  \(\small \overline{AE}\perp\,\,\)\(\small\mathrm P\), \(\small \,\,d(A,E)=d(A,D)\)

 • \(\small \Box EFGH\) u ravnini paralelnoj s \(\small\mathrm P\)
 • Rješenje u Mongeovoj projekciji (po koracima)


  Završni crtež  3. zadatak

  Konstrurajte projekcije rotacijskog stošca kojemu je vrh u točki \(\small V(2,10,1)\), os na pravcu \(\small o [V, O_1(1,11.5,0)]\), izvodnica na pravcu \(\small i [V, I_1(-1,12.5,0)]\), a polumjer njegove osnovice je \(\small r=3.5\).

  Prostorno rješenje

  Shema prostornog rješenja

 • \(\small \Sigma\) \(\small -\) ravnina osnog presjeka
  \(\small o\subset \Sigma\), \(\small i\subset \Sigma\)

 • \(\small \triangle ISV \subset \Sigma\)
  \(\small S-\) središte baze stošca
  \(\small I -\) nožište izvodnice \(\small i\)

 • \(\small\mathrm P\) \(\small -\) ravnina baze
  \(\small S\in\) \(\small\mathrm P\), \(\small o \perp \) \(\small\mathrm P\)

 • Kružnica u ravnini \(\small\mathrm P\), kojoj je središte u točki \(\small S\),
  a polumjer \(\small \overline{SI}\), je kružnica osnovice zadanog
  stošca.

 • Rješenje u Mongeovoj projekciji (po koracima)


  Završni crtež  4. zadatak

  Konstrurajte projekcije rotacijskog stošca kojemu je vrh u točki \(\small V(6,14,12)\), a njegova osnovica, koja leži u ravnini \(\small\mathrm P\)\(\small (4,-3,-5)\), dodiruje ravninu \(\small \Pi_2\).

  Prostorno rješenje

  Shema prostornog rješenja

 • \(\small o \,-\) os rotacijskog stošca
  \(\small V\in o\), \(\small o \perp\,\) \(\small\mathrm P\)

 • \(\small S \,-\) središte baza stošca
  \(\small S=o\cap\,\)\(\small\mathrm P\)

 • \(\small A \,-\) točka na kružnici baze
  \(\small A\in r_2\), \(\small SA\,\perp\,r_2\)

 • Kružnica u ravnini \(\small\mathrm P\), kojoj je \(\small S\) središte, a \(\small \overline{SA}\)
  polumjer, je rub osnovice zadanog stošca.


 • Rješenje u Mongeovoj projekciji (po koracima)


  Završni crtež  5. zadatak

  Konstruirajte projekcije rotacijskog valjka kojemu je dužina \(\small \overline{GH}[G(11,11,4);H(15,13,6)]\) tetiva osnovice, a njegova os, duljine \(\small v=10.5\), leži u ravnini \(\small \Gamma(2,-1.5,-6)\).

  Prostorno rješenje

  Shema prostornog rješenja

 • \(\small \Sigma -\) simetralna ravnina dužine \(\small \overline {GH}\)
  \(\small P -\) polovište \(\small \overline {GH}\), \(\small P \in \Sigma\), \(\small \Sigma\perp GH\)

 • \(\small o -\) os valjka, \(\small o = \Sigma \cap \Gamma\)

 • \(\small\mathrm P\)\(\small -\) ravnina baze, \(\small G\in \) \(\small\mathrm P\), \(\small o \perp \) \(\small\mathrm P\)

 • \(\small S -\) središte baze, \(\small S = o \cap \) \(\small\mathrm P\)

 • Kružnica baze leži u ravnini \(\small\mathrm P\) a polumjer joj
  je \(\small \overline {SG}\).

 • \(\small U -\) središte druge baze
  \(\small U \in o \), \(\small d(S,U)=v\).
 • Rješenje u Mongeovoj projekciji (po koracima)


  Završni crtež
  Izradila Sonja Gorjanc - DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA