Zavojnica i zavojna ploha

Zavojnica na valjku je putanja točke \(A\) koja se istovremeno jednoliko vrti oko njegove osi i pravocrtno giba u smjeru te osi.
 • \(v_0=\frac{z}{\alpha}=const.\)
  parametar zavojnice

 • \(v=d(A,B)\), \(v=2\pi\cdot v_0\)
  korak ili visina hoda zavojnice

 • \( \Phi\) je kut uspona zavojnice

 • zavoj \( -\) dio zavojnice između dviju točaka kojima je visinska razlika jednaka koraku zavojnice (na slici od \(A\) do \(B\))


 • Zavojnica je geodetska linija valjka tj.
  ona je najkraća linija na valjku koja spaja njegove dvije točke, ukoliko te točke ne leže na istoj izvodnici valjka.
 • desna zavojnica
  - točka se giba u smjeru kazaljke sata

 • lijeva zavojnica
  - točka se giba u smjeru suprotnom od smjera kazaljke sata
 • Konstrukcija zavojnice u Rhinu

  ZADATAK:
  Na uspravnom valjku, kojemu je polumjer osnovice \(r=20\), konstruirajte sljedeće:

 • 3 zavoja lijeve zavojnice \(z_1\) kojoj je korak \(v_1=10\), a prolazi točkom \((20,0,0)\);

 • lijevu zavojnicu \(z_2\), koja također prolazi točkom \((20,0,0)\), a korak joj je \(v_2=\frac{10}{3}\);

 • desnu zavojnicu \(z_3\) kojoj je korak trostruko veći od koraka zavojnice \(z_1\).

  Modelirajte i plašt valjka na kojem leže te zavojnice, a njih obojite plavo, zeleno i crveno.

  konstrukcija zavojnice


  Zavojne plohe

  Zavojne pravčaste plohe nastaju zavojitim gibanjem nekog pravca \(i\) oko neke osi \(o\).
  Ovisno o položaju pravca \(i\) prema osi \(o\) razlikujemo sljedeće zavojne plohe:

 • Zatvorena uspravna zavojna ploha

  Nastaje zavojitim gibanjem pravca \(i\) koji siječe os \(o\) i okomit je na nju.


  desni klik na sliku \( \rightarrow \) PLAY
 • Zatvorena kosa zavojna ploha

  Nastaje zavojitim gibanjem pravca \(i\) koji siječe os \(o\) pod kutem koji je različit od pravog.


  desni klik na sliku \( \rightarrow \) PLAY
 • Otvorena uspravna zavojna ploha

  Nastaje zavojitim gibanjem pravca \(i\) koji je mimosmjeran s osi \(o\) i okomit na nju

 • Otvorena kosa zavojna ploha

  Nastaje zavojitim gibanjem pravca \(i\) koji je mimosmjeran s osi \(o\), a nije na nju okomit

  Primjena zavojnih ploha kod modeliranja prometnice u zavoju i nagibu  izradila Sonja Gorjanc - PERSPEKTIVA (predavanja)