Zdravka BOŽIKOV University of Split
Gregorio FRANZONI University of Cagliari
Friedrich MANHART Vienna University of Technology
Vladimir VOLENEC University of Zagreb