16.09.2007.

 

VLAK

 

Zagreb - Vukovar

15:07-18:59

 

Vinkovci - Vukovar

18:26-18:59

 

Osijek - Vukovar Borovo naselje

13:24-16:30

 

AUTOBUS

 

Zagreb - Vukovar

11:00-16:30 (Vinkovci 16:00)

13:30-18:20 (Vinkovci 18:00)

 

Vinkovci - Vukovar

13:30-13:55

 

Osijek - Vukovar

16:30-17:10

 

 

20.09.2007.

 

VLAK

 

Vukovar Borovo naselje - Vinkovci

11:00-11:25

14:41-15:06

16:55-17:20

 

Vukovar Borovo naselje - Osijek

13:41-15:19

15:42-17:16

 

AUTOBUS

 

Vukovar - Zagreb

12:15-17:25 (Vinkovci 12:45)

14:50-22:30 (Osijek 16:00)

 

Vukovar - Vinkovci

13:15-13:40

 

Vukovar - Osijek

14:05-17:16

 

 

 

Vlak:

tel.: 060 333 444, web: http://www.hznet.hr

 

Bus:

Osijek        tel. 060 334 466

Vinkovci    tel. 060 332-233

Zagreb       tel. 060 313 333, web: http://bilbo.akz.hr