Title: User evaluation of spatial properties of apartments

Original Title: Korisničko vrednovanje prostornih karakteristika stana

Authors: Ivana Brkanić, Jelena Atanacković-Jeličić, Radivoje Dinulović

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.07

First page: 247 Last page: 253

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: The apartment is regarded as a person’s primary place of residence, and housing quality as one of the greatest interests of the society. During analysis of previous studies on collective housing, a discrepancy has been revealed between the characteristics, i.e. the quality, of the current housing stock and the needs of apartment users. This discrepancy points to the need for a detailed and continuous research of the housing issue from this specific point of view. Continuous changes in housing needs, made necessary by modern lifestyle, have also contributed to the need for this research. The aim of this paper is to provide an insight into the research that is carried out within a PhD dissertation focusing on the development of a model for user evaluation of spatial characteristics of apartments. The research that is currently under way concentrates on the analysis of an architectural solution for apartments in order to examine suitability of apartments to provide users, within appropriate limits, with an adequate space ensuring a modern lifestyle. This research aims to provide a qualitative and comprehensive approach to apartment design, where apartment is regarded as every person’s most intimated space, and this through establishment of the relationship between theoretical and practical experience, i.e. between the experience of researchers and designers and that of apartment users.

Sažetak: Stan je primarno mjesto čovjekova bivanja, a kvaliteta stanovanja jedan od najvećih interesa društva. Dosadašnjim istraživanjem stanovanja u višestambenim zgradama, uočen je nerazmjer između karakteristika, odnosno kvalitete sadašnjeg stambenog fonda i potreba korisnika, što govori o nužnosti za detaljnim i kontinuiranim istraživanjem teme stanovanja upravo iz ovog aspekta. Potrebi za istraživanjem pridonose i stalne promjene stambenih potreba koje uvjetuje suvremeni način života. Cilj je ovog rada dati uvid u istraživanje koje se provodi u sklopu disertacije čija je tema razvoj modela korisničkog vrednovanja prostornih karakteristika stana. Istraživanje koje se provodi usmjereno je na analizu arhitektonskog rješenja stana s težnjom da se prouči njegova pogodnost da unutar svojih granica korisniku osigura adekvatan prostor za suvremeni način života. Uspostavljanjem relacije između teorijskih i praktičnih iskusatva, odnosno iskustava istraživača i projektanata s iskustvom korisnika stana, teži se kvalitetnom i sveobuhvatnom pristupu projektiranja čovjekove najintimnije sredine.