Title: Integration core and historic urban layers relation - using space syntax for city comparison

Original Title: Odnos integracijske jezgre i povijesnih slojeva – upotreba sintakse prostora u planerskim usporedbama gradova

Authors: Tamara Zaninović, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.35

First page: 273 Last page: 279

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: This paper explores Central European cities by combining space syntax methodology and heritage urbanism. This combination of methods is being used for PhD research about historical pathways and their transformation into urban streets. Aim is to compare the capitals: Vienna, Budapest, Prague, Zagreb and Ljubljana to determine differences between axial and segment maps. The main research questions are: 1. are there regularities between the placement of historical and syntactical integration core of the cities; 2. what is the relation between the system of historical gateway-pathways and urban cores. Results show the importance of combining usual planning methods in GIS for understanding complex and multidisciplinary topics such as urban development and spreading of cities with the possibility of application in spatial planning.

Sažetak: Rad istražuje gradove srednje Europe spajajući metodu sintakse prostora i urbanizma naslijeđa koja je primijenjena u doktorskom istraživanju o preobrazbama povijesnih prilaznih putova u gradske ulice. Cilj je, usporedbom glavnih gradova Beča, Budimpešte, Praga, Ljubljane i Zagreba, utvrditi razlike pri korištenju aksijalnih i segmentnih karata gradova. Glavna istraživačka pitanja pri tome su: 1. postoje li pravilnosti u odnosu između smještaja povijesne gradske jezgre i integracijske sintaktičke jezgre u suvremenoj morfologiji grada; 2. koji je odnos između sustava povijesnih prilaznih putova, povijesne i integracijske jezgre grada. Rezultati pokazuju važnost spajanja uvriježenih planerskih metoda u GIS-u za razumijevanje kompleksnih i multidisciplinarnih tema kao što su razvoj i širenje gradova s mogućnošću primjene u planiranju urbanih prostornih cjelina poštujući povijesne vrijednosti i slojeve.