LVDT sustav

LVDT je ​​akronim za Linearni Varijabilni Diferencijalni Transformator. To je uobičajen tip elektromehaničkog pretvarača koji može pretvoriti pravocrtno gibanje objekta na koji je mehanički spojen u odgovarajući električni signal.

LVDT je ​​elektromehanički senzor koji se koristi za transformaciju mehaničkog kretanja u promjenjivi električni signal (struja ili napon) i koristi se za mjerenje pomaka. Funkcioniraju kao aktuatori za automatske upravljačke sustave ili kao mehanički senzori pokreta u mjernim tehnologijama.