TERENI

Ravna prometnica u nagibu na terenu

Planum ravne ceste, širine 10m, uspinje se od točke A (na koti 30) prema točki B s nagibom 4%. Na zadanom terenu riješite situaciju zemljanih radova.

1. rješenje - kotirana projekcija

predložak

Opis konstrukcije:
 • Ucrtamo rub planuma, graduiramo os AB i konstruiramo slojnice ravnine planuma (interval ravnine planuma je 25m).
 • Za dani položaj ravnine planuma i plohe terena konstrukcija neutralne linije je nešto složenija. Naime, nije ju moguće konstruirati samo pomoću zadanih slojnica. Stoga smo prvo ucrtali slojnice 31 i 33 plohe terena, a zatim redom slojnice 30.75 i 32.5, te 30.625 i 32.75 i na planumu i na terenu.
 • Konstruirali smo slojnice na koti 30 ravnina nasipa, njihova mjerila nagiba, ostale slojnice tih ravnina te odredili njihove presječnice s plohom terena.
 • Konstruirali smo slojnice na koti 30 ravnina usjeka, njihova mjerila nagiba, ostale slojnice tih ravnina te odredili njihove presječnice s plohom terena.


  2. rješenje - program Rhino


  konstrukcija ravnine planuma, neutralne linije i nasipnih ravnina

  konstrukcija usječnih ravnina i završna slika

  print za kotiranu projekciju  Prometnica u nagibu i zavoju

  U okviru kolegija Deskriptivna geometrija, nećemo modelirati prometnicu u zavoju i nagibu, kao ni plohe usjeka i nasipa uz takvu prometnicu.
  Takve plohe aproksimiraju se posebnim pravčastim plohama koje nazivamo zavojnim plohama.
  Zainteresirani studenti mogu samostalno proučiti sljedeće nastavne materijale koji su izrađeni za izborni predmet Perspektiva, koji se predaje na diplomskom studiju.

  Zavojnice, zavojne plohe te njihova primjena kod modeliranja prometnica u zavoju i nagibu.

  Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu