next up previous contents index
Next: Monotonost i derivacija Up: Dodaci Previous: Supremum i infimum   Contents   Index


Vektorski prostor radijvektora

Ako fiksiramo jednu točku $ O$ kao početak svih vektora, onda svakoj točki $ P$ pripada jedan i samo jedan vektor $ \stackrel{\longrightarrow}{OP}$. Vektor $ \stackrel{\longrightarrow}{OP}$ se zove radijvektor.

Ako se točke $ P$ biraju na pravcu $ p$ kroz $ O,$ onda se skup svih takvih radijvektora označava

$\displaystyle X_O(p)=\{\stackrel{\longrightarrow}{OP};\;P\in p \}.$

Ako se točke $ P$ biraju u ravnini $ M$ kroz $ O,$ onda se skup svih takvih radijvektora označava

$\displaystyle X_O(M)=\{\stackrel{\longrightarrow}{OP};\;P\in M \}.$

Ako se točke $ P$ biraju u prostoru $ E$, onda se skup svih takvih radijvektora označava

$\displaystyle X_O(E)=\{\stackrel{\longrightarrow}{OP};\;P\in E \}.$

Obzirom da je u $ X_O(p), X_O(M), X_O(E)$ dano zbrajanje i množenje sa skalarom s onih osam svojstava, $ X_O(p)$ zovemo vektorskim prostorom svih radijvektora na pravcu $ p$, $ X_O(M)$ zovemo vektorskim prostorom svih radijvektora u ravnini $ M$, $ X_O(E)$ zovemo vektorskim prostorom svih radijvektora u prostoru $ E$.Salih Suljagic
2000-03-11