next up previous contents
Up: MATEMATIKA II Previous: Bibliography   Contents


Index

analitička funkcija
Analitičke funkcije
apsolutni ekstrem funkcije
Ekstremi funkcija više varijabli
arcus funkcije kompleksne varijable
Elementarne funkcije
area funkcije kompleksne varijable
Elementarne funkcije
argument
Trigonometrijski oblik
argument kompleksnog broja
Trigonometrijski oblik
Bernoullijeva diferencijalna jednadžba
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
biharmonijska funkcija
Ravninski problem teorije elastičnosti
Cauchyjev problem obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
Cauchyjeva formula
Cauchyjeva formula
cilindrični koordinatni sustav
Cilindrični koordinatni sustav
derivabilna funkcija
Derivacija (diferencijal) funkcije
derivacija
druga parcijalna, funkcije u točki
Parcijalne derivacije višeg reda.
parcijalna, funkcije
Parcijalna derivacija funkcije
parcijalna, funkcije drugog reda
Parcijalne derivacije višeg reda.
parcijalna, funkcije u točki
Parcijalna derivacija funkcije u
parcijalna, funkcije višeg reda
Parcijalne derivacije višeg reda.
derivacija funkcije kompleksne varijable
Derivacija funkcije kompleksne varijable
derivacija vektorske funkcije
Derivacija
derivacija vektorske funkcije u točki
Derivacija
derivacija funkcije
Derivacija (diferencijal) funkcije
derivacija funkcije kompleksne varijable u točki
Derivacija funkcije kompleksne varijable
derivacija skalarnog polja u smjeru
Derivacija skalarnog polja u
derivacija vektorskog polja u smjeru
Derivacija vektorskog polja u
determinanta Wronskog
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
diferencijabilna funkcija
Derivacija (diferencijal) funkcije
diferencijal funkcije
Derivacija (diferencijal) funkcije
diferencijalna jednadžba
Cauchyjev problem
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
homogena, 1. reda
Homogena diferencijalna jednadžba
opće rješenje obične, 1. reda
Separacija varijabli
početni uvjet obične, 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
problem početnog uvjeta
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
rješenje obične, 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
diferencijalna jednadžba
Bernoullijeva
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
egzaktna
Egzaktna diferencijalna jednadžba
homogena linearna, 1. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
homogena linearna, 2. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
homogena linearna, n-tog reda
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
linearna, 1. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
linearna, n-tog reda
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
nehomogena linearna, 1. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
nehomogena linearna, 2. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
nehomogena linearna, n-tog reda
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
obična, 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
obična, n-tog reda
Snižavanje reda obične diferencijalne
polje smjerova
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
uvjet egzaktnosti
Egzaktna diferencijalna jednadžba | Egzaktna diferencijalna jednadžba
divergencija vektorskog polja
Divergencija i rotacija vektorskog
domena
prirodna, funkcije
Pojam funkcije više varijabli
donja Darbouxova suma
Pravokutno područje | Trostruki integral po kvadru
druga derivacija funkcije
Derivacije (diferencijali) višeg reda
drugi diferencijal funkcije
Derivacije (diferencijali) višeg reda
duljina krivulje
Krivuljni integral 1. vrste
dvostruki integral funkcije
Pravokutno područje
dvostruki integral funkcije
Proizvoljno zatvoreno ograničeno područje
egzaktna diferencijalna jednadžba
Egzaktna diferencijalna jednadžba
eksponencijalna funkcija kompleksne varijable
Elementarne funkcije
ekstrem funkcije
Ekstremi funkcija više varijabli
element
f-slika
Pojam funkcije više varijabli
slika
Pojam funkcije više varijabli
Eulerov multiplikator
Egzaktna diferencijalna jednadžba
Eulerova formula
Elementarne funkcije
formula
Cauchyjeva
Cauchyjeva formula
Eulerova
Elementarne funkcije
Greenova
Greenov teorem
konačnih prirasta
Teorem srednje vrijednosti
Taylorova
Derivacije (diferencijali) višeg reda
fundamentalni sustav rješenja
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
fundamentalni sustav rješenja
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
funkcija
$ n$-ta derivacija
Derivacije (diferencijali) višeg reda
$ n$-ti diferencijal
Derivacije (diferencijali) višeg reda
apsolutni ekstrem
Ekstremi funkcija više varijabli
biharmonijska
Ravninski problem teorije elastičnosti
derivabilna
Derivacija (diferencijal) funkcije
derivacija
Derivacija (diferencijal) funkcije
diferencijabilna
Derivacija (diferencijal) funkcije
diferencijal
Derivacija (diferencijal) funkcije
druga derivacija
Derivacije (diferencijali) višeg reda
drugi diferencijal
Derivacije (diferencijali) višeg reda
dvostruki integral
Pravokutno područje | Proizvoljno zatvoreno ograničeno područje
eksponencijalna, kompleksne varijable
Elementarne funkcije
ekstrem
Ekstremi funkcija više varijabli
globalni ekstrem
Ekstremi funkcija više varijabli
graf
Grafičko predočavanje funkcija više
harmonijska
Divergencija i rotacija vektorskog | Harmonijske funkcije
harmonijska, konjugirana
Harmonijske funkcije
implicitno zadana
Teorem o implicitno zadanim | Teorem o implicitno zadanim
integrabilna
Pravokutno područje | Proizvoljno zatvoreno ograničeno područje | Trostruki integral po kvadru | Trostruki integral po proizvoljnom
klase $ C^n(\Omega)$
Schwartzov teorem
klase $ C^{\infty}(\Omega)$
Schwartzov teorem
limes
Limes funkcije
logaritamska, kompleksne varijable
Elementarne funkcije
lokalni ekstrem
Lokalni ekstremi funkcija više
lokalni maksimum
Lokalni ekstremi funkcija više
lokalni minimum
Lokalni ekstremi funkcija više
maksimum
Ekstremi funkcija više varijabli
minimum
Ekstremi funkcija više varijabli
neprekidna na skupu
Neprekidnost funkcije
neprekidna u točki
Neprekidnost funkcije
normala na graf
Tangencijalna ravnina i normala
podintegralna
Pravokutno područje | Trostruki integral po kvadru
prekid
Neprekidnost funkcije
primitivna, vektorske funkcije
Svojstva integrala.
prirast
Teorem srednje vrijednosti
prirodna domena
Pojam funkcije više varijabli
proširenje
Pojam funkcije više varijabli
razlomljeno linearna
Razlomljeno linearno preslikavanje
realna od n varijabli
Pojam funkcije više varijabli
realna od više realnih varijabli
Pojam funkcije više varijabli
restrikcija
Pojam funkcije više varijabli
Riemann-integrabilna
Pravokutno područje
slika
Pojam funkcije više varijabli
stacionarna točka
Lokalni ekstremi funkcija više
strogi lokalni ekstrem
Lokalni ekstremi funkcija više
strogi lokalni maksimum
Lokalni ekstremi funkcija više
strogi lokalni minimum
Lokalni ekstremi funkcija više
strogi maksimum
Ekstremi funkcija više varijabli
strogi minimum
Ekstremi funkcija više varijabli
tangencijalna ravnina na graf
Tangencijalna ravnina i normala
treća derivacija
Derivacije (diferencijali) višeg reda
treći diferencijal
Derivacije (diferencijali) višeg reda
trostruki integral
Trostruki integral po kvadru | Trostruki integral po proizvoljnom
uvjetni ekstrem
Uvjetni ekstremi
vektorska jedne varijable
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska neprekidna na intervalu
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska neprekidna na segmentu
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska, integrabilna
Integral
vektorska, derivabilna u točki
Derivacija
vektorska, derivacija u točki
Derivacija
vektorska, derivaciju
Derivacija
vektorska, limes u točki
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska, neprekidna u točki
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska, prekid
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska, skalarne komponente
Pojam vektorske funkcije jedne
više varijabli
Pojam funkcije više varijabli
funkcija kompleksne varijable
area funkcije
Elementarne funkcije
$ n$/ti korijen
Elementarne funkcije
analitička
Analitičke funkcije
arcus funkcije
Elementarne funkcije
derivabilnost, u točki
Derivacija funkcije kompleksne varijable
derivacija
Derivacija funkcije kompleksne varijable
derivacija, u točki
Derivacija funkcije kompleksne varijable
hiperbolne funkcije
Elementarne funkcije
limes u točki
Limes
neprekidnost na skupu
Neprekidnost
neprekidnost, u točki
Neprekidnost
opća potencija
Elementarne funkcije
prekid na skupu
Neprekidnost
primitivna funkcija
Cauchyjev teorem
trigonometrijske funkcije
Elementarne funkcije
funkcija smetnje
Specijalni slučajevi funkcije smetnje
funkcija toka gibanja fluida
Ravninsko gibanje idealnog fluida
Gaussova ravnina
Gaussova ravnina | Gaussova ravnina
gibanje
stacionarno
Tok fluida kroz plohu.
gibanje fluida
funkcija toka
Ravninsko gibanje idealnog fluida
kompleksna brzina
Ravninsko gibanje idealnog fluida
kompleksni potencijal
Ravninsko gibanje idealnog fluida
potencijal brzine
Ravninsko gibanje idealnog fluida
glatka ploha
Zadavanje plohe eksplicitno.
glatka ploha
Zadavanje plohe implicitno.
glavna vrijednost argumenta
Trigonometrijski oblik | Trigonometrijski oblik
globalni ekstrem funkcije
Ekstremi funkcija više varijabli
gornja Darbouxova suma
Pravokutno područje | Trostruki integral po kvadru
gradijent skalarnog polja
Gradijent skalarnog polja
graf funkcije
Grafičko predočavanje funkcija više
Greenova formula
Greenov teorem
harmonijska funkcija
Divergencija i rotacija vektorskog | Harmonijske funkcije
harmonijski oscilator
prigušene oscilacije
Harmonijski oscilator
prisilne oscilacije
Harmonijski oscilator
harmonijski oscilator
slobodne oscilacije
Harmonijski oscilator
vlastita frekvencija
Harmonijski oscilator
hiperbolne funkcije kompleksne varijable
Elementarne funkcije
hiperboloid
dvokrilni kružni
Grafičko predočavanje funkcija više
jednokrilni kružni
Grafičko predočavanje funkcija više
homogena diferencijalna jednadžba 1. reda
Homogena diferencijalna jednadžba
homogena linearna diferencijalna jednadžba 1. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
homogena linearna diferencijalna jednadžba 2. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
homogena linearna diferencijalna jednadžba n-tog reda
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
imaginaran dio
Kompleksni brojevi
imaginaran dio
Kompleksni brojevi
imaginarna jedinica
Kompleksni brojevi | Kompleksni brojevi
implicitno zadana funkcija
Teorem o implicitno zadanim
implicitno zadana funkcija
Teorem o implicitno zadanim
infimum
Supremum i infimum
integrabilna funkcija
Pravokutno područje | Proizvoljno zatvoreno ograničeno područje | Trostruki integral po kvadru | Trostruki integral po proizvoljnom
integrabilna vektorska funkcija
Integral
integral
krivuljni 1. vrste
Krivuljni integral 1. vrste
krivuljni, 2. vrste
Krivuljni integral 2. vrste
plošni, 1. vrste
Plošni integral 1. vrste.
plošni, 2. vrste
Plošni integral 2. vrste
integralna suma
Pravokutno područje | Trostruki integral po kvadru
Jacobijan
Jacobijan
jedinični vektor binormale
Zakrivljenost i torzija
jedinični vektor normale
Zakrivljenost i torzija
jedinični vektor tangente
Prirodna parametrizacija krivulje
jednadžba
karakteristična
Linearna diferencijalna jednadžba 2. | Linearna diferencijalna jednadžba 2. | Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
Laplaceova
Divergencija i rotacija vektorskog | Harmonijske funkcije
Maxwellova
Ravninski problem teorije elastičnosti
jednostavna glatka krivulja
Derivacija
jednostruko povezano područje
Greenov teorem
Jordanov luk
Derivacija
zatvoren
Derivacija
karakteristična jednadžba
Linearna diferencijalna jednadžba 2. | Linearna diferencijalna jednadžba 2. | Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
karakteristični polinom
Linearna diferencijalna jednadžba 2. | Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
koherentno orijentirani ploha i njezin rub
Stokesov teorem
kompleksan broj
imaginaran dio
Kompleksni brojevi
imaginarna jedinica
Kompleksni brojevi
realan dio
Kompleksni brojevi
kompleksan broj
kompleksno konjugiran
Kompleksni brojevi
kompleksna ravnina
Gaussova ravnina
kompleksna brzina gibanja fluida
Ravninsko gibanje idealnog fluida
kompleksna ravnina
Gaussova ravnina
kompleksni broj
argument
Trigonometrijski oblik
glavna vrijednost argumenta
Trigonometrijski oblik
modul
Operacije s kompleksnim brojevima
trigonometrijski oblik
Trigonometrijski oblik
kompleksni potencijal gibanja fluida
Ravninsko gibanje idealnog fluida
kompleksno konjugiran
Kompleksni brojevi | Kompleksni brojevi
konformno preslikavanje
Konformno preslikavanje
konjugirana harmonijska funkcija
Harmonijske funkcije
konzervativno polje
Potencijalna i solenoidalna polja
koordinate
polarne
Polarni koordinatni sustav u
koordinatni sustav
cilindrični
Cilindrični koordinatni sustav
polarni, u ravnini
Polarni koordinatni sustav u | Polarni koordinatni sustav u
sferni
Sferni koordinatni sustav
korijen
$ n$-ti, glavna grana
Elementarne funkcije
krivulja
duljina
Krivuljni integral 1. vrste
jednostavna glatka
Derivacija
jednostavna glatka zatvorena
Derivacija
masa
Krivuljni integral 1. vrste
negativno orijentirana
Orijentacija krivulje
normalna ravnina
Trobrid pratilac
orijentacija
Orijentacija krivulje
oskulacijska ravnina
Trobrid pratilac
parametrizacija
Pojam vektorske funkcije jedne
po dijelovima jednostavna glatka
Derivacija
pozitivno orijentirana
Orijentacija krivulje
prirodna parametrizacija
Prirodna parametrizacija krivulje
radius zakrivljenosti
Zakrivljenost i torzija
rektifikacijska ravnina
Trobrid pratilac
torzija
Zakrivljenost i torzija
trobrid pratilac
Trobrid pratilac
zakrivljenost
Zakrivljenost i torzija
zatvorena, orijentirana, unutrašnje područje
Cauchyjev teorem
zatvorena, pozitivno orijentirana
Cauchyjev teorem | Cauchyjev teorem
krivulja u prostoru
Pojam vektorske funkcije jedne
krivulja u ravnini
Pojam vektorske funkcije jedne
krivuljni integral 1. vrste
Krivuljni integral 1. vrste
krivuljni integral 2. vrste
Krivuljni integral 2. vrste
krug
otvoreni
Otvoreni i zatvoreni skupovi
zatvoreni
Otvoreni i zatvoreni skupovi
kugla
otvorena
Otvoreni i zatvoreni skupovi
zatvorena
Otvoreni i zatvoreni skupovi | Otvoreni i zatvoreni skupovi
lančano pravilo
Primjeri derivacija kompozicija. Lančano
Laplace skalarnog polja
Divergencija i rotacija vektorskog
Laplaceova jednadžba
Divergencija i rotacija vektorskog | Harmonijske funkcije
Leibnizovo pravilo
Deriviranje i integriranje pod
limes funkcije
Limes funkcije
limes funkcije kompleksne varijable u točki
Limes
limes u točki
Pojam vektorske funkcije jedne
limes vektorske funkcije u točki
Pojam vektorske funkcije jedne
linearna diferencijalna jednadžba 1. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
linearna diferencijalna jednadžba n-tog reda
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
logaritam
prirodni, $ k$-ta grana
Elementarne funkcije
prirodni, glavna vrijednost
Elementarne funkcije
logaritamska funkcija kompleksne varijable
Elementarne funkcije
lokalni ekstrem funkcije
Lokalni ekstremi funkcija više
lokalni maksimum funkcije
Lokalni ekstremi funkcija više
lokalni minimum funkcije
Lokalni ekstremi funkcija više
luk
Jordanov
Derivacija
po dijelovima Jordanov
Derivacija
zatvoren Jordanov
Derivacija
maksimum
Supremum i infimum
maksimum funkcije
Ekstremi funkcija više varijabli
masa
Trostruki integral po proizvoljnom
masa krivulje
Krivuljni integral 1. vrste
Maxwellova jednadžba
Ravninski problem teorije elastičnosti
McLaurinov red
Taylorovi i McLaurinovi redovi
metoda Lagrangeovih multiplikatora
Uvjetni ekstremi
minimum
Supremum i infimum
minimum funkcije
Ekstremi funkcija više varijabli
modul kompleksnog broja
Operacije s kompleksnim brojevima
Modul kompleksnog broja
Operacije s kompleksnim brojevima
moment
inercije tijela u odnosu na pravac
Moment inercije
statički
Statički moment
multiplikator
Eulerov
Egzaktna diferencijalna jednadžba
negativno orijentirana krivulja
Orijentacija krivulje
nehomogena linearna diferencijalna jednadžba 1. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 1.
nehomogena linearna diferencijalna jednadžba 2. reda
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
nehomogena linearna diferencijalna jednadžba n-tog reda
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
neorijentabilna ploha
Orijentacija plohe.
neprekidnost funkcije kompleksne varijable u točki
Neprekidnost
nestacionarno polje
Skalarna i vektorska polja
nivokrivulja
Grafičko predočavanje funkcija više
nivoploha
Grafičko predočavanje funkcija više
normala na graf funkcije
Tangencijalna ravnina i normala
normala plohe
Tangencijalna ravnina i normala
normalna ravnina krivulje
Trobrid pratilac
obična diferencijalna jednadžba 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
obična diferencijalna jednadžba n-tog reda
Snižavanje reda obične diferencijalne
opća potencija kompleksne varijable
Elementarne funkcije
opće rješenje obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
Separacija varijabli
orijentabilna ploha
Orijentacija plohe.
orijentacija
koherentna, plohe i njezinog ruba
Stokesov teorem
orijentacija plohe
Orijentacija plohe.
orijentacija krivulje
Orijentacija krivulje
os
polarna
Polarni koordinatni sustav u
oskulacijska ravnina krivulje
Trobrid pratilac
ostatak
Taylorov $ n$-ti
Derivacije (diferencijali) višeg reda
paraboloid
eliptički
Grafičko predočavanje funkcija više
hiperbolički
Riješeni zadaci
rotacijski
Grafičko predočavanje funkcija više
parametrizacija
prirodna, krivulje
Prirodna parametrizacija krivulje
parametrizacija krivulje
Pojam vektorske funkcije jedne
parametrizacija plohe
Zadavanje plohe parametarski.
parcijalna derivacija funkcije
Parcijalna derivacija funkcije
parcijalna derivacija funkcije drugog reda
Parcijalne derivacije višeg reda.
parcijalna derivacija funkcije u točki
Parcijalna derivacija funkcije u
parcijalna derivacija funkcije višeg reda
Parcijalne derivacije višeg reda.
ploha
glatka
Zadavanje plohe eksplicitno. | Zadavanje plohe implicitno.
neorijentabilna
Orijentacija plohe.
normala
Tangencijalna ravnina i normala
orijentabilna
Orijentacija plohe.
orijentacija
Orijentacija plohe.
parametrizacija
Zadavanje plohe parametarski.
tangencijalna ravnina
Tangencijalna ravnina i normala
plošni integral 1. vrste
Plošni integral 1. vrste.
plošni integral 2. vrste
Plošni integral 2. vrste
po dijelovima jednostavna glatka krivulja
Derivacija
po dijelovima Jordanov luk
Derivacija
podintegralna funkcija
Pravokutno područje | Trostruki integral po kvadru
područje
Spojnica, konveksan skup, područje
jednostruko povezano
Greenov teorem
višestruko povezano
Greenov teorem
područje integracije
Pravokutno područje | Trostruki integral po kvadru
pol
Polarni koordinatni sustav u
polarna os
Polarni koordinatni sustav u
polarne koordinate
Polarni koordinatni sustav u
polarni koordinatni sustav u ravnini
Polarni koordinatni sustav u
polarni koordinatni sustav u ravnini
Polarni koordinatni sustav u
polinom
karakteristični
Linearna diferencijalna jednadžba 2. | Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
Taylorov
Derivacije (diferencijali) višeg reda
polje
konzervativno
Potencijalna i solenoidalna polja
nestacionarno
Skalarna i vektorska polja
potencijalno
Potencijalna i solenoidalna polja
skalarno
Skalarna i vektorska polja
stacionarno
Skalarna i vektorska polja
vektorsko
Skalarna i vektorska polja
polje pomaka
Skalarna i vektorska polja | Riješeni zadaci
polje pomaka torzije cilindra
Skalarna i vektorska polja
polje smjerova obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
potencijal vektorskog polja
Potencijalna i solenoidalna polja
potencijal brzine gibanja fluida
Ravninsko gibanje idealnog fluida
potencijalno polje
Potencijalna i solenoidalna polja
pozitivno orijentirana krivulja
Orijentacija krivulje
pozitivno orijentirana zatvorena krivulja
Cauchyjev teorem
pozitivno orijentirana zatvorena krivulja
Cauchyjev teorem
početni uvjet obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
pravilo
lančano
Primjeri derivacija kompozicija. Lančano
Leibnizovo
Deriviranje i integriranje pod
preslikavanje
konformno
Konformno preslikavanje
razlomljeno linearno
Razlomljeno linearno preslikavanje
prigušene oscilacije harmonijskog oscilatora
Harmonijski oscilator
primitivna funkcija funkcije kompleksne varijable
Cauchyjev teorem
primitivna funkcija vektorske funkcije
Svojstva integrala.
prirast funkcije
Teorem srednje vrijednosti
prirodna parametrizacija krivulje
Prirodna parametrizacija krivulje
prirodni logaritam
$ k$-ta grana
Elementarne funkcije
prisilne oscilacije harmonijskog oscilatora
Harmonijski oscilator
problem početnog uvjeta obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
radijvektor
Vektorski prostor radijvektora
radius zakrivljenosti krivulje
Zakrivljenost i torzija
ravnina
Gaussova
Gaussova ravnina
kompleksna
Gaussova ravnina
razlomljeno linearna funkcija
Razlomljeno linearno preslikavanje
razlomljeno linearno preslikavanje
Razlomljeno linearno preslikavanje
realan dio
Kompleksni brojevi | Kompleksni brojevi
red
McLaurinov
Taylorovi i McLaurinovi redovi
Taylorov
Taylorovi i McLaurinovi redovi
rektifikacijska ravnina krivulje
Trobrid pratilac
rezonancija
Harmonijski oscilator
Riemann-integrabilna funkcija
Pravokutno područje
Riemannov teorem
Konformno preslikavanje
rješenje obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
Obične diferencijalne jednadžbe 1.
rotacija vektorskog polja
Divergencija i rotacija vektorskog
Schwartzov teorem
Schwartzov teorem
sferni koordinatni sustav
Sferni koordinatni sustav
skalarne komponente vektorske funkcije
Pojam vektorske funkcije jedne
skalarno polje
Skalarna i vektorska polja
derivacija, u smjeru
Derivacija skalarnog polja u
gradijent
Gradijent skalarnog polja
Laplace
Divergencija i rotacija vektorskog
skup
konveksan
Spojnica, konveksan skup, područje
otvoreni
Otvoreni i zatvoreni skupovi
područje
Spojnica, konveksan skup, područje
povezan
Spojnica, konveksan skup, područje
zatvoreni
Otvoreni i zatvoreni skupovi
skup kompleksnih brojeva
Kompleksni brojevi | Kompleksni brojevi
slika
funkcije
Pojam funkcije više varijabli
elementa
Pojam funkcije više varijabli
slobodne oscilacije harmonijskog oscilatora
Harmonijski oscilator
solenoidalno vektorsko polje
Potencijalna i solenoidalna polja
spojnica
Spojnica, konveksan skup, područje
središte masa
Središte masa
stacionarna točka funkcije
Lokalni ekstremi funkcija više
stacionarno gibanje
Tok fluida kroz plohu.
stacionarno polje
Skalarna i vektorska polja
statički moment
Statički moment
Steinerov teorem
Riješeni zadaci
Stokesov teorem
Stokesov teorem
strogi lokalni maksimum funkcije
Lokalni ekstremi funkcija više
strogi lokalni ekstrem funkcije
Lokalni ekstremi funkcija više
strogi lokalni minimum funkcije
Lokalni ekstremi funkcija više
strogi maksimum funkcije
Ekstremi funkcija više varijabli
strogi minimum funkcije
Ekstremi funkcija više varijabli
suma
Darbouxova, donja
Pravokutno područje
Darbouxova, gornja
Pravokutno područje
donja Darbouxova
Trostruki integral po kvadru
gornja Darbouxova
Trostruki integral po kvadru
integralna
Pravokutno područje | Trostruki integral po kvadru
supremum
Supremum i infimum
sustav
fundamentalni, rješenja
Linearna diferencijalna jednadžba n-tog
fundamentalni, rješenja
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
tangencijalna ravnina na graf funkcije
Tangencijalna ravnina i normala
tangencijalna ravnina plohe
Tangencijalna ravnina i normala
Taylorov teorem srednje vrijednosti
Derivacije (diferencijali) višeg reda
Taylorov polinom
Derivacije (diferencijali) višeg reda
Taylorov red
Taylorovi i McLaurinovi redovi
Taylorova formula
Derivacije (diferencijali) višeg reda
teorem
o derivaciji kompozicije
Derivacija kompozicije funkcija
o divergenciji
Teorem o divergenciji
o implicitno zadanim funkcijama
Teorem o implicitno zadanim
Ostrogradski-Green-Gaussov
Teorem o divergenciji
Riemannov
Konformno preslikavanje
Schwartzov
Schwartzov teorem
srednje vrijednosti
Teorem srednje vrijednosti
srednje vrijednosti, integralni
Svojstva dvostrukog integrala | Svojstva trostrukog integrala
Steinerov
Riješeni zadaci
Stokesov
Stokesov teorem
Taylorov, srednje vrijednosti
Derivacije (diferencijali) višeg reda
težište
Težište
torzija krivulje
Zakrivljenost i torzija
torzija cilindra
polje pomaka
Skalarna i vektorska polja
treća derivacija funkcije
Derivacije (diferencijali) višeg reda
treći diferencijal funkcije
Derivacije (diferencijali) višeg reda
trigonometrijske funkcije kompleksne varijable
Elementarne funkcije
trigonometrijski oblik
Trigonometrijski oblik
trigonometrijski oblik kompleksnog broja
Trigonometrijski oblik
trobrid pratilac krivulje
Trobrid pratilac
trostruki integral funkcije
Trostruki integral po kvadru | Trostruki integral po proizvoljnom
unutrašnje područje zatvorene orijentirane krivulje
Cauchyjev teorem
uvjet egzaktnosti
Egzaktna diferencijalna jednadžba | Egzaktna diferencijalna jednadžba
uvjetni ekstrem funkcije
Uvjetni ekstremi
vektor
jedinični, binormale
Zakrivljenost i torzija
jedinični, normale
Zakrivljenost i torzija
jedinični, tangente
Prirodna parametrizacija krivulje
vektorska funkcija derivabilna u točki
Derivacija
vektorska funkcija jedne varijable
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska funkcija neprekidna na intervalu
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska funkcija neprekidna na segmentu
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorska funkcija neprekidna u točki
Pojam vektorske funkcije jedne
vektorskim prostorom svih radijvektora na pravcu
Vektorski prostor radijvektora
vektorskim prostorom svih radijvektora u prostoru
Vektorski prostor radijvektora
vektorskim prostorom svih radijvektora u ravnini
Vektorski prostor radijvektora
vektorsko polje
Skalarna i vektorska polja
derivacija, u smjeru
Derivacija vektorskog polja u
divergencija
Divergencija i rotacija vektorskog
potencijal
Potencijalna i solenoidalna polja
rotacija
Divergencija i rotacija vektorskog
solenoidalno
Potencijalna i solenoidalna polja
višestruko povezano područje
Greenov teorem
vlastita frekvencija harmonijskog oscilatora
Harmonijski oscilator
volumen
Volumen tijela
Wronskijan
Linearna diferencijalna jednadžba 2.
zakrivljenost krivulje
Zakrivljenost i torzija
zatvoren Jordanov luk
Derivacija
zatvorena jednostavna glatka krivulja
Derivacija
zatvorena kugla
Otvoreni i zatvoreni skupoviSalih Suljagic
2000-03-11