Poglavlje 7
KONTINUIRANA SLUČAJNA VARIJABLA

MOTIV 7.1 Neka je omjer prodaje i profita slučajna varijabla X = p1r0o0fit. Neka je poslovanje takvo da je nemoguće da će profit biti veći ili jednak 50% , a sigurno će profit biti veći ili jednak 33.3%. Neka je vjerojatnost da će omjer X poprimiti vrijednost manju ili jednaku x zadan sa funkcijom F(x) =  2
(x-5-4). Kolika je vjerojatnost da će profit biti izmedu 40% i 20%? Koliki je očekivani profit?

MOTIV 7.2 Vrijeme trajanja sijalica je slučajna varijabla X. Uzimamo uzorak i 5% sijalica traje do 100 sati. Kolika je vjerojatnost da će nova sijalica trajati duže od 200 sati tj. P(X > 200)?

Definicija 7.1 KONTINUIRANA SLUČAJNA VARIJABLA

Za slučajnu varijablu X : Ω kažemo da je kontinuirana slučajna varijabla ako je slika R(X) interval I i ne sadrži izolirane točke.

Definicija 7.2 (FUNKCIJA GUSTOĆE VJEROJATNOSTI SLUČAJNE VARIJABLE engl. probability density function of X)

Neka je X : Ω kontinuirana slučajna varijabla sa slikom R(X). Funkciju f : definiranu na sljedeći način:

       P(x ≤ X ≤ x+ △x )
f(x) := △lxim→0-------△x----------, x ∈ R (X)

zovemo funkcija gustoće vjerojatnosti kontinuirane slučajne varijable X.
Za funkciju gustoće vjerojatnosti slučajne varijable vrijedi

∫ b
  f (x)dx = P(a ≤ X ≤ b).
 a

NAPOMENA 7.1 Svojstvo abf(x)dx = P(a X b) ekvivalentno je definiciji f. Promatramo segment [a,b] i gledamo subdivizije

a = x0 < x1 < ...< xn = b, xi+1 = xi + △xi, i = 1,..,n.

Postoji ti [xi,xi + xi] tako da P(xi X xi + x) f(ti) ⋅△xi,
iP(xi X xi + xi) if(ti) ⋅△xi.
Ako promatramo limxi0 po svim subdivizijama, na desnoj strani prepoznajemo definiciju odredenog integrala funkcije f na segmentu [a,b], pa slijedi

        ∫
         b
P (a ≤ X ≤ b) =  f(x)dx.
         a

Uočimo geometrijsku interpretaciju: P(a X b) je površina ispod krivulje gustoće vjerojatnosti f na segmentu [a,b].
Budući da slika kontinuirane slučajne varijable ne sadrži izolirane točke
P(X = a) = 0 onda vrijedi (za razliku od diskretnih slučajnih varijabli):

P (a ≤ X ≤ b) = P(a < X ≤ b) = P (a ≤ X < b) = P(a < X < b).

T: SVOJSTVA funkcije gustoće vjerojatnosti slučajne varijable X.
(i) f(x) 0, x R(X)
(ii) -∞f(x)dx = 1.

Dokaz:
(i) Za x R(X),  x I ,  f(x) = limx0P(x-≤-X--≤-x+-△x--)
    △x 0,
(ii) Za R(X) = svojstvo (ii) slijedi iz ekvivalentne definicije od f i svojstva
(P2), normiranosti funkcije P: -∞f(x)dx = P(X ) = P(Ω) = 1.

PRIMJER 7.1 Kontinuirana slučajna varijabla je zadana sa svojom slikom R(X) . Zadana je funkcija f:

    { a⋅x, 0 ≤ x ≤ 5
f(x) :=
      0,  x < 0,x > 5.

(a) Odredite konstantu a tako da funkcija f bude gustoća vjerojatnosti slučajne varijable X.
(b) Izračunajte vjerojatnost P(0 < X < 2).
(c) Skicirajte graf funkcije f.

Rješenje:
(a) Da bi f bila funkcija gustoće vjerojatnosti slučajne varijable ona mora imati svojstva nenegativnosti i svojstvo -∞f(x)dx = 1.
Zato, iz -∞f(x)dx = 05a xdx = 1 dobivamo da je a = ∫-1----
 50 xdx = --1--
25∕2 = -2-
25.
Funkcija gustoće vjerojatnosti slučajne varijable je

    { 2-
f(x) =  25x, 0 ≤ x ≤ 5
      0, x < 0,x > 5.

(b) P(0 < X < 2) = 02f(x)dx = 02 2
---
25xdx = 2
---
25 4
--
2 = 4
---
25.
(c) Funkcija f je definirana na cijelom , neprekinuta je na \{5}.

Definicija 7.3 (FUNKCIJA DISTRIBUCIJE KONTINUIRANE SLUČAJNE VARIJABLE, engl. distribution function)

Neka je X : Ω kontinuirana slučajna varijabla sa slikom R(X) . Funkciju F : definiranu na sljedeći način:

          ∫
           x
F (x) := P (X ≤ x) = -∞ f (t)dt

zovemo funkcija distribucije kontinuirane slučajne varijable X.
Veza funkcije vjerojatnosti i funkcije distribucije slučajne varijable je:

f(x) = F′(x).

T: SVOJSTVA FUNKCIJE DISTRIBUCIJE slučajne varijable:
(F1) limx→-∞F(x) = F(-∞) = 0
(F2) limx→∞F(x) = F() = 1
(F3) 0 F(x) 1
(F4) F je neprekinuta funkcija, F(x) := P(X x) = P(X < x),
(F5) P(a < X b) = F(b) - F(a) = abf(x)dx,  a,b , a < b
(F6) F je rastuća funkcija.

Dokaz:
(F1) Kako je dogadaj X ≤-∞ nemoguć dogadaj

F (- ∞ ) := P(X ≤ - ∞ ) = P (∅) = 0.
(F2) Kako je dogadaj X ≤∞ siguran dogadaj
F(∞ ) := P (X ≤ ∞ ) = P (Ω) = 1.
(F3) tvrdnja slijedi iz svojstava (F1) i (F2).
(F4) Iz definicije kontinuirane sl. varijable, slika nema izoliranih vrijednosti, pa je P(X = a) = 0 te na integral ne utječu točke prekida funkcije f.
(F5) Neka su a,b ,a < b. Računamo
F(b) = P (X ≤ b) = P ((X ≤ a)∪ (a < X ≤ b))
   = P (X ≤ a)+ P (a < X ≤ b) = F (a)+ P (a < X ≤ b)

pa slijedi P(a < X b) = F(b) - F(a).

       ∫       ∫      ∫
        b       a      b
F(b)- F (a) = - ∞ f(x)dx - -∞ f(x)dx = a f(x)dx.

(F6) Neka su a,b ,a < b. Iz svojstva (F5) slijedi da je F(a) F(b), funkcija je rastuća.

PRIMJER 7.2 Za funkciju distribucije kontinuirane slučajne varijable
F(x) = P(X x) vrijedi:

P (a < X < b) = P(a ≤ X ≤ b) = F (b) - F(a), a, b ∈ ℝ.

Rješenje:

F(b) = P (X < b) = P ((X ≤ a)∪ (a < X < b))

   = P (X ≤ a)+ P (a < X < b) = F (a)+ P (a < X < b)

PRIMJER 7.3 Slučajna varijabla X iz prethodnog primjera je zadana s funkcijom gustoće vjerojatnosti

    {
     2-x, 0 ≤ x ≤ 5
f(x) =  25
      0, x < 0,x > 5.

(a) Napišite funkciju distribucije.
(b) Izračunajte vjerojatnost da slučajna varijabla poprimi vrijednosti veće od 0 i manje od 2 , P(0 < X < 2) =?
(c) Skicirajte graf funkcije distribucije F(x).

Rješenje:
(a)

          ∫
           x
F (x) := P (X ≤ x) = -∞ f (t)dt

    (
    ||| ∫  0,   x < 0    (|  0, x < 0
    {  x -2-         { x2
F (x) = |   25tdt, 0 ≤ x < 5 = | 25, 0 ≤ x < 5
    ||( 0 1,   5 ≤ x.    (  1, 5 ≤ x.

(b) P(0 < X < 2) = F(2) - F(0) = 22
25 - 0 = 4-
25.
(c) Funkcija F(x) je neprekinuta na .

Definicija 7.4 (OČEKIVANJE KONTINUIRANE SLUČAJNE VARIJABLE, engl. mean ili mathematical expectation)

Neka je X : Ω kontinuirana slučajna varijabla sa slikom R(X) i funkcijom vjerojatnosti f(x). Kažemo da diskretna slučajna varijabla X ima očekivanje ako integral -∞x f(x)dx konvergira i označavamo

    ∫ ∞
E(X ) :=   x⋅f (x )dx.
     - ∞

Definicija 7.5 (VARIJANCA ILI DISPERZIJA KONTINUIRANE SLUČAJNE VARIJABLE, engl. variance)

Neka je X : Ω kontinuirana slučajna varijabla sa slikom R(X) i funkcijom gustoće vjerojatnosti f(x). Kažemo da kontinuirana slučajna varijabla X ima varijancu ako integral -∞(x - E(X))2f(x)dx konvergira i označavamo

      ∫ ∞
V ar(X ) :=  (x - E(X ))2f(x)dx.
      - ∞

Možemo računati varijancu i pomoću relacije

      ∫
       ∞ 2         2
V ar(X ) :=  x ⋅f(x)dx - (E(X )).
      -∞

(Dokaz vidi kasnije - očekivanje funkcije slučajne varijable).

Definicija 7.6 (STANDARDNA DEVIJACIJA, engl. standard deviation)

Standardna devijacija slučajne varijable X definira se kao

    ∘ --------
σ (X ) =  V ar(X).

PRIMJER 7.4 Neka je zadana slučajna varijabla iz prethodnog primjera s funkcijom gustoće vjerojatnosti f(x) = {
  -2x, 0 ≤ x ≤ 5
  25
  0,  x < 0,x > 5.
(a) Izračunajte očekivanje slučajne varijable E(X).
(b) Izračunajte varijancu i standardnu devijaciju V ar(X), σ(X).

Rješenje:
(a) E(X) = -∞xf(x)dx = 05x2
---
25xdx = 2
---
25 05x2dx = 10
---
3 = 3.333
(b)

      ∫              ∫
       ∞  2         2   5 2 2--   10-2
Var(X ) =  - ∞ x ⋅f (x )dx - (E (X)) = 0 x ⋅25xdx - ( 3 )
        ∫ 5
     =  2--  x3dx- ( 10)2 = 25.
       25 0     3   18

σ(X) = ∘ --------
 V ar(X ) = ∘ ---
 2158 = 56√ --
 2 = 1.178

PRIMJER 7.5 motiv

Neka je omjer prodaje i profita slučajna varijabla X = -100-
profit. Neka je poslovanje takvo da je nemoguće da će profit biti veći ili jednak 50% , a sigurno će profit biti veći ili jednak 33.3%. Neka je vjerojatnost da će omjer X poprimiti vrijednost manju ili jednaku x zadan sa funkcijom F(x) = (x2-4)-
 5. Kolika je vjerojatnost da će profit biti izmedu 40% i 20%? Koliki je očekivani profit?

Rješenje:
Slučajna varijabla X = p1r0o0fit poprima vrijednosti npr. za profit 50% vrijednost X = 2, a za profit 33.3% vrijdnost X = 3. Zaključujemo da je zadana funkcija distribucije P(X x) = F(x)

    (
    |{  0,  x < 2
F (x ) =  (x2-4), 2 ≤ x < 3
    |(  5
      1,  3 ≤ x.

Vjerojatnost da će profit biti izmedu 40% i 20% odgovara pitanju P(2.5 X 5).
P(2.5 X 5) = F(5) - F(2.5) = 1 -920 = 1210 = 0.55 Očekivani profit odgovara očekivanoj vrijednosti od X.
Da bi izračunali očekivanje moramo izraziti funkciju gustoće vjerojatnosti f. Veza funkcije gustoće i funkcije distribucije je f(x) = F(x).

    (
    |{ 0, x < 2
     2x-
f(x) = |( 5 , 2 ≤ x < 3
     0, 3 ≤ x.

Računamo očekivanje

    ∫       ∫
     ∞       3 2x-  38-
E (X) = - ∞ xf(x)dx = 2 x 5 dx = 15 = 2.533.
Očekivani profit je dakle 39.47%.

7.1 FUNKCIJA SLUČAJNE VARIJABLE

MOTIV 7.3

Neka je X ~(        )
  1  2  3
  0.1 0.3 0.6. Opišite slučajnu varijablu Y = 3X + 1.

Definicija 7.7 (FUNKCIJA SLUČAJNE VARIJABLE) Neka je zadana po dijelovima neprekinuta  funkcija h : i slučajna varijabla X : Ω s funkcijom gustoće vjerojatnosti f(x) i funkcijom distribucije F(x). Funkcija slučajne varijable X je slučajna varijabla Y : Ω definirana kao kompozicija Y = h X.

TEOREM 7.1 Ako je h(x) strogo monotona i derivabilna onda funkciju slučajne varijable Y = h(X) možemo definirati pomoću slučajne varijable X.
(a) Ako je X diskretna slučajna varijabla

                     - 1     -1
fY(y) = P(Y = y) = P (h(X ) = y) = P (X = h (y)) = f(h (y)).
            ∑
FY (y) = P(Y ≤ y) =    f (xi).
          xi;h(xi)≤y
    ∑
E(Y ) =  h(xi)⋅f(xi).
     i

(b) X kontinuirana slučajna varijabla

    {
      f(h-1(y))⋅|(h-1(y))′|, m < y < M
fY (y) =      0,      y ≤ m, y ≥ M.

    (
    |||    0,         y ≤ m
    |{  F(h- 1(y )),  h ′(x) > 0, m < y < M
FY (y ) =     -1    ′           .
    |||| 1- F(h (y)), h (x) < 0, m < y < M
    (    1,         y ≥ M.

gdje smo označili m = minh(x), M = maxh(x).

    ∫ ∞
E(Y ) =   h(x)⋅f (x)dx.
     -∞

Dokaz: tko želi znati više

(a) fY (y) = P(Y = y) = P(h(X) = y) = P(X = h-1(y)) = f(h-1(y)).

                           ∑
FY(y) = P (Y ≤ y) = P(h(X ) ≤ y ) = P (X ≤ h- 1(y )) =     f(xi).
                          xi:xi≤h -1(y)
    ∑       ∑          ∑
E(Y ) =  yifY (yi) =  h(xi)f(h-1(yi)) =  h (xi)f(xi).
    i       i          i

(b) Ako je X kontinuirana slučajna varijabla

                 {      -1    ′
FY(y) = P (Y ≤ y) = P(h(X ) ≤ y ) =  P(X ≤ h (y),  h (x) > 0,
                   1- P (X ≤ h-1(y), h′(x) < 0.

fY(y) = (FY(y))′ = (FX (h-1(y)))′ ⋅(h -1(y))′ = f(h-1(y))⋅|(h -1(y))′|.

    ∫        ∫               ∫
     ∞        ∞    - 1   -1  ′   ∞
E (Y) = -∞ yfY (y)dy = -∞ h(x)f(h  (y))(h (y))dy = - ∞ h(x)f(x)dx.

PRIMJER 7.6 Neka je zadana funkcija h(x) = ax+b, i slučajna varijabla X. Neka je Y funkcija slučajne varijable X, Y = h(X), tj. Y = a X + b.
(a) Neka je X diskretna slučajna varijabla. Tada je Y definirana s:

fY(y) = f(y---b),
      a

            ∑
FY (y) = P(Y ≤ y) =    f (xi),
          xi;xi≤y-ab

E (Y) = a ⋅E(X )+ b,
V ar(Y ) = a2 ⋅Var (X ).

(b) Neka je X kontinuirana slučajna varijabla. Tada je Y definirana s:

fY (y) = f( y --b) ⋅ 1,
      a   a

    {
       F(y-b),  a > 0,
FY (y) =    ay-b
      1- F ( a ), a < 0,

E (Y) = a ⋅E(X )+ b,
V ar(X ) = a2 ⋅V ar(X ).

Rješenje:
(a) fY (y) = P(Y = y) = P(aX + b = y) = P(X = y---b
 a) = f(y --b
 a).
(b) h(x) je strogo monotona za a0, h-1(y) = y --b
 a, (h-1(y)) = 1-
a.

                   {
                     P (X ≤ y-b),  a > 0,
FY (y) = P (Y ≤ y) = P(a ⋅X + b ≤ y) =       ay-b
                    1 - P(X ≤ a ), a < 0.

PRIMJER 7.7 motiv

Neka je X ~(  1  2  3 )

  0.1 0.3 0.6. Opišite slučajnu varijablu Y = 3X + 1.

Rješenje:

  (        )
    4  7  10
Y ~
    0.1 0.3  0.6

PRIMJER 7.8 Neka je zadana slučajna varijabla X s funkcijom gustoće vjerojatnosti f(x) = {
  -2x, 0 ≤ x ≤ 5,
  25
  0,  x < 0,x > 5,  F(x) = (
|{ 0,2 x < 0,
  x25, 0 ≤ x < 5,
|( 1, 5 ≤ x,

E(X) = 10
3,  V ar(X) = 25
18. Opišite slučajnu varijablu Y = 3X + 1.

Rješenje:
h(x) = 3x + 1, m = minh(x) = 1, M = maxh(x) = 16, x [0,5].

    {               {
      f(y-1)⋅ 1, m < y < M     -2-(y-1), 1 < y < 16
fY(y) =    3  3         =  25⋅3 3
        0,   y ≤ m, y ≥ M      0,   y ≤ 1,y ≥ 16.
     (             (
     |{  0,   y ≤ m     |{   0,   y ≤ 1
FY (y) =  F (y-31), m < y < M  =  215(y-31)2, 1 < y < 16
     |(  1,   y ≥ M     |(   1,   y ≥ 16

             10-
E (Y) = 3 ⋅E(X )+ 1 = 3 ⋅3 + 1 = 11
             25  25
V ar(Y) = 9 ⋅Var(X ) = 9⋅18-= 2-.

PRIMJER 7.9 Varijanca slučajne varijable X je očekivanje slučajne varijable Y = (X - E(X))2
(a) V ar(X) = E(Y ) = E((X - E(X))2)
(b) V ar(X) = E(X2) - (E(X))2

Rješenje:
(a) slijedi iz defininicije varijance,
(b)

V ar(X ) = E (X2 - 2X ⋅E (X )+ (E (X ))2)
         2              2    2     2
     = E (X ) - 2⋅E (X )⋅E (X ) + (E(X )) = E (X ) - (E(X ))

Definicija 7.8 (k-TI MOMENT )

k-ti moment slučajne varijable X je očekivanje funkcije slučajne varijable Xk:

     k
μk = E (X ).

PRIMJER 7.10 Očekivanje je 1. moment slučajne varijable:

μ1 = E(X ) = μ.

Definicija 7.9 (k-TI CENTRALNI MOMENT )

k-ti centralni moment slučajne varijable X je očekivanje funkcije slučajne varijable (X - E(X))k:

β = E ((X - E (X ))k).
 k

PRIMJER 7.11 Varijanca je 2. centralni moment slučajne varijable:

β = E ((X - E(X ))2) = V ar(X ) = σ2.
 2

7.2 Ponovimo

KONTINUIRANA SLUČAJNA VARIJABLAslika kontinuirane slučajne varijable R(X) = I


funkcija gustoće vjerojatnosti kon. sl. var.f(x) := limx0P(x≤X-≤x+△x)
   △x


funkcija distribucije kon. sl. var. X F(x) := P(X x) = -∞xf(t)dt


očekivanje kon. sl. var. X E(X) := -∞x f(x)dx


varijanca kon. sl. var. X V ar(X) := -∞(x - E(X))2f(x)dx


FUNKCIJA OD SLUČAJNE VARIJABLEY je funkcija od slučajne varijable XY = h(X),


Y = a X + b Y : Ω


očekivanje od Y E(Y ) = a E(X) + b


varijanca od Y V ar(Y ) = a2V ar(X)


FUNKCIJA od DISKRETNE SLUČAJNE VARIJABLE Y = a X + bfunkcija vjerojatnosti od Y fY (y) = f(y-b
 a)


funkcija distribucije od Y FY (y) = P(Y y) = x i;xiy-b
-a-f(xi)


FUNKCIJA od KONTINUIRANE SLUČAJNE VARIJABLE Y = a X + bfunkcija gustoće vjerojatnosti od Y fY (y) = f(y--b
 a) 1
a


funkcija distribucije od Y FY (y) = {   y-b
  F ( a ),  a > 0,
  1- F (y-ab), a < 0,