Poglavlje 15
TESTIRANJE HIPOTEZA

Teorija testiranja statističkih hipoteza sastoji se u odredivanju kriterija na osnovu kojeg pomoću eksperimentalnih vrijednosti slučajne varijable možemo odlučiti prihvaćamo li ili odbacujemo hipotezu. Parametarske hipoteze odnose se na parametre poznate funkcije distribucije slučajne varijable, a neparametarske se odnose na nepoznatu razdiobu.

Definicija 15.1 (STATISTIČKA HIPOTEZA)

Statistička hipoteza je bilo koja pretpostavka o distribuciji neke slučajne varijable (slučajnog vektora). Neparametarska hipoteza je pretpostavka o funkciji distribucije neke slučajne varijable. Parametarska hipoteza je pretpostavka o parametrima poznate distribucije neke slučajne varijable. Statističke hipoteze označavamo s H0,H1,..,Hn.

PRIMJER 15.1 H0(λ = λ0) je parametarska hipoteza za parametar λ u Poissonovoj distribuciji.

Definicija 15.2 (PROSTA HIPOTEZA)

Parametarska hipoteza je prosta hipoteza ako sadrži samo jednu pretpostavku o parametru (npr. H0(μ = μ0)). Parametarska hipoteza je složena ako se sastoji od konačno ili beskonačno mnogo prostih hipoteza
(npr. H1(μ > μ0), H1(μ < μ0), H1(μμ0)).

Definicija 15.3 (STATISTIČKI TEST)

Testiranje statističkih hipoteza moguće je ako postaje barem dvije alternativne hipoteze: H0 nul-hipoteza i njoj alternativna H1 hipoteza (u nekom smislu suprotna). Statistiku T na uzorku (X1,X2,...,Xn) pomoću koje se donosi odluka o prihvaćanju nul-hipoteze ili prihvaćanju neke od alternativno postavljenih hipoteza ako je dobivena vrijednost slučajnog uzorka (x1,x2,...,xn) zovemo statističkom testom. Test statistika ima svoju poznatu distribuciju.

PRIMJER 15.2 Neka je nul-hipoteza H0(p = p0) za slučajne varijable koje imaju B(1,p) binomnu distribuciju.
Test statistika T = 1-
n i=1nX i ima normalnu distribuciju T ~ N(p,1
np(1 - p)), za n →∞.

Definicija 15.4 (GREŠKA PRVE VRSTE, NIVO ZNAČAJNOSTI)

Testom je napravljena greška prve vrste ako se nije prihvatila ispravna nul-hipoteza.
Vjerojatnost da se napravi greška prve vrste naziva se nivo (razina) značajnosti i označava s α.

Definicija 15.5 GREŠKA DRUGE VRSTE, JAKOST TESTA

Testom je napravljena greška druge vrste ako se prihvatila lažna nul-hipoteza.
Vjerojatnost da se napravi greška druge vrste označava s β.
Vjerojatnost da se ne napravi greška druge vrste zove se jakost testa označava s η, η = 1 - β.
(Jakost testa je vjerojatnost da se odbaci lažna nul-hipoteza.)

Definicija 15.6 Kritično područje
Vrijednost tkr statistike T na uzorku (X1,X2,...,Xn) na osnovu koje odlučujemo prihvacamo li ili odbacujemo nul-hipotezu H0 zove se kritična točka.
Skup vrijednosti statistike T za koje se prihvaća H0 zove se područje prihavćanja nul-hipoteze, a skup vrijednosti statistike T za koje se ne prihvaća H0 zove se kritično područje.
Jednostrano kritično područje može biti odredeno s uvjetom T > tkr za tkr > 0 ili uvjetom T < tkr za tkr < 0.
Dvostrano kritično područje odredeno je s uvjetom T < tkr1 i T > tkr2 za tkr1 < tkr2.

NAPOMENA 15.1 Neka je zadan nivo značajnosti α i test statistika T za parametarsku hipotezu H0(parametar = parametar0).
(a) Za dvostrani test:

H0 (parametar = parametar0)
H1 (parametar ⁄= parametar0)
kritične točke tkr1, tkr2, odredujemo iz uvjeta
P(T < tkr1) = α-
2, P(T > tkr2) = α-
2;
tkr1 = zα2 i tkr2 = z1-α2
su kvantili za F, funkciju distribucije test statistike T.
Ako je vrijednost test statistike t (tkr1,tkr2) prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu hipotezu H1.
(b) Za jednostrani test:
H (parametar = parametar )
 0            0
H1 (parametar < parametar0 )
lijevu kritičnu točku (tkr < 0) odredujemo iz uvjeta
P(T < tkr) = α;
tkr = zα je kvantili za F, funkciju distribucije test statistike T.
Ako je vrijednost test statistike t (tkr,) prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu hipotezu H1.
(c) Za jednostrani test:
H0 (parametar = parametar0 )
H (parametar > parametar )
 1            0
desnu kritičnu točku (tkr > 0) odredujemo iz uvjeta
P(T > tkr) = α;
tkr = z1-α je kvantili za F funkciju distribucije test statistike T.
Ako je vrijednost test statistike t (-∞,tkr) prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu hipotezu H1.


PIC  PIC

Slika 15.1: Kritično područje za jednostrani (lijevi i desni) test.PIC

Slika 15.2: Kritično područje za dvostrani test.


NAPOMENA 15.2 Vrijednosti α,β ovise o tkr. Želimo da obe greške budu male a to je kontradiktorno (ako α opada, tkr se miče u desno i β raste.)
U praksi se na početku izabere α = 0.05 ili α = 0.01, zatim se odredi tkr i na kraju se izračuna β. Ako je β veliko onda ponavljamo test pomoću većeg uzorka.

NAPOMENA 15.3 Svi teoremi o testiranju hipoteza o parametrima (očekivanje, vjerojatnost i varijanca) su dani bez dokaza. Dokazi se temelje na rezultatima dobivenim u poglavlju Intervali povjerenja i u uvodu objašnjenog postupka.

15.1 TEST HIPOTEZE ZA VJEROJATNOST BINOMNE DISTRIBUCIJE
n →∞

MOTIV 15.1 Proizvodač lijeka tvdri da je lijek za alergiju djelotvoran 90% u vremenskom razdoblju od 8 sati tako da se ukloni alergijska reakcija kože. Liječnik je vršio istraživanje. Na uzorku od 200 pacijenata s alergijskim problemima lijek je bio učinkovit kod njih 160. Koji je zaključak liječnik dobio- treba li vjerovati deklaraciji proizvodača? Pretpostavimo da je odluku donio uz razinu značajnosti 1% tj. vjerojatnost da je odbacio istinitu tvrdnju je 1%.

TEOREM 15.1 Ako je broj ponavljanja u Bernoullijevoj shemi veliki onda za parametarsku hipotezu H0(p = p0) test statistika

  √ -- --
T =  n∘-X----p0---
     p0(1- p0)
ima standardnu normalnu distribuciju T ~ N(0,1).
Neka je zadan nivo (razina) značajnosti α.
(a) Za dvostrani test:
nul-hipoteza H0(p = p0) i alternativna H1(pp0)
kritične točke tkr1, tkr2, odredujemo iz uvjeta
       α        α
P(T < tkr1) = -,P (T > tkr2) = --;
       2        2
tkr1 = zα2, tkr2 = z1-α2 su kvantili za F*, funkciju distribucije T ~ N(0,1).
Ako je vrijednost test statistike
t = √ --
 n---x--p0---
√p0-(1-p0) (tkr1,tkr2) prihvaćamo nulhipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.
(b) Za jednostrani test:
nul-hipoteza H0(p = p0) i alternativna H1(p < p0)
kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T < tkr) = α;
tkr = zα je kvantili za F*, funkciju distribucije T ~ N(0,1).
Ako je vrijednost test statistike
t = √n-- -
√-x-p0---
 p0(1-p0) (tkr1,) prihvaćamo nul-hipotezu H0, inač prihvaćamo alternativnu H1.
(c) Za jednostrani test:
nul-hipoteza H0(p = p0) i alternativna H1(p > p0)
kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T > tkr) = α;
tkr = z1-α je kvantili za F*, funkciju distribucije T ~ N(0,1).
Ako je vrijednost test statistike
t = √ --
 n  -
√p-x-(1p-0p-)
  0  0 (-∞,tkr) prihvaćamo nul-hipotezu H0, inač prihvaćamo alternativnu H1.

PRIMJER 15.3 Napravljen je slučajni pokus bacanje novčića. Pokus je ponovljen n=4040 puta i dobiveno je 2048 grbova. Znamo da je uspjeh u pokusu binomna slučajna varijabla s parametrom p vjerojatnost da padne grb. Testiramo nulhipotezu H0(p = 0.5) tj. testiramo hipotezu da je novčić ispravan. Alternativna hipozeza je H1(p0.5). Neka je nivo značajnosti α = 0.05.

Rješenje: Postavljamo hipoteze:
nul-hipoteza H0(p = 0.5)
alternativna hipoteze H1(p0.5)    H1(p < 0.5) i H1(p > 0.5).
Za zadani α = 0.05 provjeravamo dvostrani test.
tkr1 = z0.025, tkr2 = z0.975 su kvantili standardne normalne distribucije F*.

- tkr1 = z1-0.025 = z0.975 = 1.96, ⇒ tkr1 = - 1.96, tkr2 = z0.975 = 1.96.

Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(p = 0.5) za nivo značajnosti
α = 0.05 je (tkr1,tkr2) = (-1.96,1.96).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn), je

  √ -- x-- p0   √ -----  2048-- 0.5
t =  n∘-----------=  4040 ⋅∘--4040---------= 0.88104.
     p0(1- p0)      0.5⋅(1 - 0.5)
Kako je t (tkr1,tkr2) unutar područja prihvatljivosti nul-hipoteze, prihvaćamo nul-hipotezu H0(p = 0.5), novčić je ispravan.

PRIMJER 15.4 motiv

Proizvodač lijeka tvdri da je lijek za alergiju djelotvoran 90% u vremenskom razdoblju od 8 sati tako da se ukloni alergijska reakcija kože. Liječnik je vršio istraživanje. Na uzorku od 200 pacijenata s alergijskim problemima lijek je bio učinkovit kod njih 160. Koji je zaključak liječnik dobio- treba li vjerovati deklaraciji proizvodača? Pretpostavimo da je odluku donio uz razinu značajnosti 1% tj. vjerojatnost da je odbacio istinitu tvrdnju je 1%.

Rješenje: Postavljamo hipoteze:
H0(p = 0.9), deklaracija o lijeku je isprvna
H1(p < 0.9) deklaracija je lažna.
U zadatku je zadano α = 0.01, p0 = 0.9, x = 126000-, n = 200.

Test statistika je T = √--
 n --
 X - p0
∘-----------
 p0(1- p0) i ima standardnu normalnu distribuciju T ~ N(0,1), n →∞.
Za jednostrani test, kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T < tkr) = α. Tako je tkr = zα kvantili za F*, funkciju distribucije T ~ N(0,1).
Kritična točka je tkr = zα = -z1-α = -2.33.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(p = 0.9) za nivo značajnosti
α = 0.01 je (tkr,) = (-2.33,).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),

  √ -- x-- p0   √----  126000 - 0.9
t = n∘-----------=  200 ⋅∘--------------= - 4.72.
    p0(1 - p0)      0.9⋅(1 - 0.9)
Kako t∕∈(tkr,) nije unutar područja prihvatljivosti nul-hipoteze, prihvaćamo alternativnu H1(p < 0.9) tj. deklaracija nije vjerodostojna uz razinu značajnosti 1%.

15.2 TESTIRANJE HIPOTEZE ZA OČEKIVANJE NORMALNE DISTRIBUCIJE
kad je varijanca poznata

(i za n > 30 )

MOTIV 15.2

Prekidna čvrstoća kablova proizvedenih u jednoj tvornici ima uzoračku aritmetičku sredinu 815 kg i standardnu devijaciju 45 kg. Novom tehnologijom u proizvodnom procesu tvrdi se da je prekidna čvrstoća povećana. Da testira tu tvrdnju kontrolor je testirao 50 kablova i dobio uzoračku aritmetičku sredinu 840 kg. Hoće li kontorlor prihvatiti tvrdnju proizvodača uz razinu značajnosti 1%.

U 13. i 14. poglavlju (Intervali povjerenja) uočili smo da pomoću statistika T(X1,...,Xn) donosimo zaključke o parametrima teorijske distribucije (očekivanje μ i varijanca σ2). U slučaju velikog uzorka sve statsitike imaju normalnu distribuciju N(μ,σ2
 n) bez obzira o teorijsku distribuciju populacije. Zato, za velike uzorke, ako nije poznata varijanca, možemo korigiranu uzoračku varijancu ^s 2 i uzoračku varijancu ^σ2 uzeti za procjenu σ2.

TEOREM 15.2 Neka je (X1,X2,..Xn) slučajni uzorak slučajne varijable X koja ima poznatu distribuciju (normalna) s nepoznatim parametrom očekivanje μ i poznatom varijancom σ2 (ili poznatom korigiranom uzoračkom varijancom ^s 2). Ako je veliki uzorak (n →∞) za parametarsku hipotezu H0(μ = μ0) test statistika T = √n---
X-μ0-
 σ ima standardnu normalnu distribuciju T ~ N(0,1).
Neka je zadan nivo (razina) značajnosti α.
(a) Za dvostrani test:
nul-hipoteza H0(μ = μ0) i alternativna H1(μμ0),
kritične točke tkr1, tkr2, odredujemo iz uvjeta

P(T < tkr1) = α,P (T > tkr2) = α-;
       2        2
tkr1 = zα
2, tkr2 = z1-α
 2 su kvantili za F*, funkciju distribucije T ~ N(0,1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 nx-μ
-σ-0 (tkr1,tkr2) prihvaćamo nulhipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.
(b) Za jednostarni test:
nul-hipoteza H0(μ = μ0) i alternativna H1(μ < μ0),
kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T < tkr) = α;
tkr = zα je kvantil za F*, funkciju distribucije test statistike T ~ N(0,1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √n--x-μ0
 σ (tkr,) prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.
(c) Za jednostarni test:
nul-hipoteza H0(μ = μ0) i alternativna H1(μ > μ0),
kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T > tkr) = α;
tkr = z1-α je kvantil za F*, funkciju distribucije test statistike T ~ N(0,1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 nx-μ
-σ-0 (-∞,tkr) prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.

PRIMJER 15.5 Slučajna varijabla X ~ N(μ,σ2 = 4). U uzorku veličine n=25 vrijednost uzoračke aritmetičke sredine je x = 14.7. Za nivo značajnosti α = 0.01 testirati
(a) nul-hipotezu H0(μ = 16) i alternativnu hipotezu H1(μ16),
(b) nul-hipotezu H0(μ = 16) i alternativnu hipotezu H1(μ < 16).

Rješenje :
Zadan je uzorak iz normalne distribucije pa za parametarsku hipotezu H0(μ = μ0) test statistika T = √--
 nX-μ0-
 σ ima standardnu normalnu distribuciju T ~ N(0,1).
Nivo značajnosti je α = 0.01, i n = 25.
(a)Testiramo:
nul-hipotezu H0(μ = 16) i alternativnu hipotezu H1(μ16),
Kritične točke su kvantili za F* :

tkr1 = zα2 = z0.005, - tkr1 = z0.995, - tkr1 = 2.58, tkr1 = - 2.58.
tkr2 = z1- α2 = z0.995, tkr2 = 2.58.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(μ = 16) za nivo značajnosti α = 0.01 je (tkr1,tkr2) = (-2.58,2.58).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 nx-μ0
 σ = √ ---
 2514.7-16
 2 = -3.25∕∈(tkr1,tkr2) pa odbacujemo nul-hipotezu H0(μ = 16) i prihvaćamo alternativnu hipotezu H1(μ16).
(b) Testiramo:
nul-hipotezu H0(μ = 16) i alternativnu hipotezu H1(μ < 16).
Kritična točka je kvantili za F* : tkr = zα = z0.01, tkr = -2.33.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(μ = μ0) za nivo značajnosti α = 0.01 je (tkr,) = (-2.33,).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 n-
x-σμ0 = √ ---
 25 14.7-2-16- = -3.,25∕∈(-2.33,), pa odbacujemo nul-hipotezu i prihvaćamo alternativnu hipotezu H1(μ < 16).

PRIMJER 15.6 motiv

Prekidna čvrstoća kablova proizvedenih u jednoj tvornici ima uzoračku aritmetičku sredinu 815 kg i standardnu devijaciju 45 kg. Novom tehnologijom u proizvodnom procesu tvrdi se da je prekidna čvrstoća povećana. Da testira tu tvrdnju kontrolor je testirao 50 kablova i dobio uzoračku aritmetičku sredinu 840 kg. Hoće li kontorlor prihvatiti tvrdnju proizvodača uz razinu značajnosti 1%.

Rješenje :
Uzorak je veliki n > 30, pa za parametarsku hipotezu H0(μ = μ0) test statistika T = √--
 nX-μ0-
 σ ima standardnu normalnu distribuciju T ~ N(0,1).
Testiramo:
nul-hipoteza H0(μ = 815) i alternativna H1(μ > 815)
pomoću jednostranog testa.
U zadatku su poznati podatci n = 50,^σ = 45,x = 840,α = 0.01.
Za veliki uzorak standardnu devijaciju σ procijenit ćemo sa uzoračkom devijacijom ^σ. Za jednostrani test, kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T > tkr) = α;
tkr = z1-α = 2.33 je kvantil standardne normalne distribucije.

Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(μ = 815) za nivo značajnosti 0.01 je (-∞,2.33).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 nx-μ0
 σ = √ ---
 50840-815
 45 = 3.93∕∈(-∞,2.33) pa odbacujemo nul-hipotezu i prihvaćamo alternativnu hipotezu H1(μ > 815. Kontrolor će prihvatiti tvrdnju proizvodača o poboljšanju prekidne čvrstoće.

15.3 TESTIRANJE HIPOTEZA ZA OČEKIVANJE NORMALNE DISTRIBUCIJE
kad je varijanca nepoznata

MOTIV 15.3

Da testira prekidnu čvrstoću užadi kontrolor je testirao 6 užadi i dobio uzoračku aritmetičku sredinu 3515 kg i korigiranu uzoračku varijancu 66 kg. Proizvodač tvrdi da je 3630 kg. Hoće li kontorlor prihvatiti tvrdnju proizvodača uz razinu značajnosti 1%.

MOTIV 15.4

Izvršena su mjerenja tlačne čvrstoće [kg2
cm] uzorka betona visoke kvalitete (A) i običnog betona (B). Dobiveni su sljedeće vrijednosti

 A357 356 413


B 346 358 302


Pretpostavimo da su tlačne čvrstoće normalno distribuirane i da imaju jednake varijance. Testirajte hipotezu da je oba tipa betona imaju jednaka očekivanja μ1 = μ2 uz alternativnu hipotezu da je μ1 > μ2, uz razinu značajnosti 5%.

TEOREM 15.3 Neka je (X1,X2,..Xn) slučajni uzorak slučajne varijable X koja ima normalnu distribuciju s nepoznatim parametrom očekivanje μ i nepoznatom varijancom σ2. Za parametarsku hipotezu H0(μ = μ0) test statistika

  √ -X- - μ  √ -----X-- μ
T =  n------0 =  n- 1 -----0-
     ^S        ^Σ
ima Studentovu distribuciju T ~ t(n - 1).
Neka je zadan nivo (razina) značajnosti α.
(a) Za dvostrani test:
nul-hipoteza H0(μ = μ0) i alternativna H1(μμ0),
kritične točke tkr1, tkr2, odredujemo iz uvjeta
P(T < tkr1) = α,P (T > tkr2) = α-;
       2        2
tkr1 = zα
2, tkr2 = z1-α
2 su kvantili za F, funkciju distribucije T ~ t(n - 1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 n-
x-μ^s0 (tkr1,tkr2) prihvaćamo nulhipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.
(b) Za jednostarni test:
nul-hipoteza: H0(μ = μ0) i alternativna H1(μ < μ0), kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T < tkr) = α.
tkr = zα je kvantil za F, funkciju distribucije test statistike T ~ t(n - 1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √n--x-μ0
 ^s (tkr,) prihvaćamo H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.
(c) Za jednostarni test:
nul-hipoteza H0(μ = μ0) i alternativna H1(μ > μ0) kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T > tkr) = α;
tkr = z1-α, je kvantil za F, funkciju distribucije test statistike T ~ t(n - 1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 n-
x-μ^s0 (-∞,tkr) prihvaćamo nulhipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.

NAPOMENA 15.4 Kvantili za Studentovu distribuciju za n = 5, t(4),
F(zα) = α :

             |-----|-------|-------|
|------|------|-------|  |-α---|-0.05--|-0.01--|
|--α---|-0.05--|-0.01--|  | α- | 0.025 | 0.005 |
|-zα---|--2.13-|-- 1.53|  |--2α--|-------|-------|
|z1-α | 2.13 | 1.53 |  |-z2--|-- 2.78|--4.60-|
----------------------  -z1- α2--2.78----4.60---

PRIMJER 15.7 Neka slučajna varijabla ima normalnu distribuciju
X ~ N(μ,σ2) nepoznate varijance σ2. Uzet je utorak veličine n = 5 i dobivena je vrijednost uzoračke aritmetičke sredine x = 10.2, i vrijednost korigirane uzoračke varijance ^s 2 = 0.64. Za nivo značajnosti α = 0.05 testirati
(a) nul-hipotezu H0(μ = 10) i alternativnu hipotezu H1(μ10),
(b) nul-hipotezu H0(μ = 10) i alternativnu hipotezu H1(μ < 10).

Rješenje:
Za parametarsku hipotezu H0(μ = μ0) test statistika

  √ ---    √----- --
T =  nX----μ0 = n - 1 X---μ0-
     ^S        ^Σ
ima Studentovu distribuciju T ~ t(n - 1).
Za nivo značajnosti α = 0.05 i n = 5 (a) testiramo:
nul-hipotezu H0(μ = 10) i alternativnu hipotezu H1(μ10).
Za α = 0.05, n - 1 = 4,
kritične točke su kvantili Studentove distribucije t(5 - 1) :
t  = z α= z  , - t = z  , - t  = 2.78, t  = - 2.78,
 kr1  2  0.025   kr1  0.975   kr1     kr1
tkr2 = z1- α2 = z0.995, tkr2 = 2.78.
Područje prihvaćanja za nulhipotezu H0(μ = μ0) za nivo značajnosti α = 0.05 je (tkr1,tkr2) = (-2.78,2.78).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 nx-μ0
--^s- = √ --
 5 10.2-10
--0.8-- = 0.55902 (tkr1,tkr2) je upala u područje prihvaćanja, pa prihvaćamo nulhipotezu H0(μ = 10).
(b) Testiramo:
nul-hipotezu H0(μ = 10) i alternativnu hipotezu H1(μ < 10).
Za α = 0.05 kritična točka je kvantil Studentove distribucije t(5 - 1) :
tkr = zα = z0.05, - tkr = z0.95, - tkr = 2.13, tkr = - 2.13.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(μ = 10) za nivo značajnosti α = 0.05 je (tkr,) = (-2.13,).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ --
 nx-μ0
--^s- = √ --
 5 10.2-10
--0.8-- = 0.559 (-2.13,) pa prihvaćamo nul-hipotezu H0(μ = 10).

PRIMJER 15.8 motiv

Da testira prekidnu čvrstoću užadi kontrolor je testirao 6 užadi i dobio uzoračku aritmetičku sredinu 3515 kg i uzoračku standardnu devijaciju 66 kg. Proizvodač tvrdi da je 3630 kg. Hoće li kontorlor prihvatiti tvrdnju proizvodača uz razinu značajnosti 1%.

Rješenje:
Testira se:
nulhipoteza H0(μ = 3630) i alternativna H1(μ < 3630)
pomoću jednostranog testa.

Test statistika T = √n----
X--μ
 S^ = √n---1---
X-μ-
 ^Σ ima studentovu distribuciju T ~ t(n - 1).
Za jednostrani test kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T < tkr) = α.
tkr = zα, je kvantil za F, funkciju distribucije test statistike T ~ t(n - 1).
Za α = 0.01 i n = 6, tkr = zα = z0.01, -tkr = z0.99, -tkr = 3.37, tkr = -3.37.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(μ = 3630) za nivo značajnosti α = 0.01 je (-3.37,).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = √ -----
 n- 1x-μ0
 ^σ = √--
 5 3515-3630
  66 = -3.89∕∈(-3.37,) pa ne prihvaćamo nulhipotezu H0(μ = 3630), nego alternativnu H1(μ < 3630). Kontrolor će odbaciti tvrdnju proizvodača s razinom značajnosti 1%.

NAPOMENA 15.5 Neka su (X1,X2,....Xn) i (Y 1,Y 2,...,Y n) zadana dva slučajna uzorka iz normalne distribucije nepoznatih očekivanja μ1 i μ2 ali jedankih varijanci σ12 = σ22. Ako testiramo H0(μ1 = μ2)
uz alternativne hipoteze H1(μ1 > μ2) ili H1(μ1 < mu2) ili H1(μ1μ2)
definiramo μ = μ1 - μ2 i testiramo H0 : μ = 0
uz alternativne hipoteze H1(μ > 0) ili H1(μ < 0) ili H1(μ0).

PRIMJER 15.9 motiv

Izvršena su mjerenja tlačne čvrstoće [kg2
cm] uzorka betona visoke kvalitete (A) i običnog betona (B). Dobiveni su sljedeće vrijednosti

 A357 359 413


B 346 358 302


Pretpostavimo da su tlačne čvrstoće normalno distribuirane i da imaju jednake varijance. Testirajte hipotezu da je oba tipa betona imaju jednaka očekivanja μ1 = μ2 uz alternativnu hipotezu da je μ1 > μ2, uz razinu značajnosti 5%.

Rješenje:
Definiramo novu varijablu razlike čvrstoća D i uzorak razlike čvrstoćaA-B11 1 111


Uzoračaka aritmetička sredina za D je d = 41, a korigiranqauzoračka varijanca ^sD2 = 3700
Za ovaj uzorak testiramo nul-hipotezu H0(μ = 0)
uz alternativnu hipotezu H1(μ > 0). Koristimo test statistiku T = √ --
 n--
X-^Sμ0- koja ima studentovu distribuciju T ~ t(n - 1).
Za jednostrani test, kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T > tkr) = α.
tkr = z1-α, je kvantil za F, funkciju distribucije test statistike T ~ t(n - 1).
U zadatku je zadana razina značajnosti α = 0.05 i n = 3 pa iz tablice t(2) očitavamo tkr = z1-α = 2.92.

Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(μ = 0) za nivo značajnosti α = 0.05 je (-∞,2.92).
Ako je vrijednost test statistike t = √ --
 nd-μ
-^sD0 (tkr,) prihvaćamo nul-hipotezu, inače prihvaćamo alternativnu.
t = √ --
 341-0
60.82 = 1.167 (-∞,2.92), pa prihvaćamo nul-hiptezu H0 : μ = 0, tj. nul-hipotezu H0(μ1 = μ2).

S razinom značajnosti 5% prihvaćamo hipotezu da oba betona imaju jednaka očekivanja čvrstoće.

15.4 TESTIRANJE HIPOTEZA za varijancu normalne razdiobe

MOTIV 15.5 Očekivana masa palete opeka je 1166.4 kg. Standardna devijacija mase palete opeka je 5.5 kg. Kontrolor je testirao uzorak od 20 paleta i dobio uzoračku standardnu devijaciju 6.5 kg. Može li kontrolor zaključiti da je standardna devijacija u porastu uz nivo značajnosti 5%?

TEOREM 15.4 Neka je (X1,X2,..Xn) slučajni uzorak slučajne varijable X koja ima normalnu distribuciju s nepoznatim parametrom varijancom σ2. Za parametarsku hipotezu H0(σ2 = σ02) test statistika

T = n---1^S2 = -n-⋅ ^Σ2
   σ20    σ20
ima hikvadrat distribuciju s (n - 1) stupnjeva slobode T ~ χ2(n - 1).
Neka je zadan za nivo (razina) značajnosti α.
(a) Za dvostarni test:
nul-hipoteza H0(σ2 = σ02) i alternativna H1(σ2σ02),
kritične točke tkr1, tkr2, odredujemo iz uvjeta
       α-       α-
P(T < tkr1) = 2,P (T > tkr2) = 2 .
tkr1 = zα
2, tkr2 = z1-α
-2 su kvantili za funkciju distribucije χ2(n - 1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = (n-21)
 σ0^s 2 (tkr1,tkr2)
prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.
(b) Za jednostrani test:
nul-hipoteza H0(σ2 = σ02) i alternativna H1(σ2 < σ02),
kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T < tkr) = α.
tkr = zα je kvantil za funkciju distribucije χ2(n - 1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = (n-1)
-σ20--^s 2 (tkr,)
prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.
(c) Za jednostarni test:
nul-hipoteza H0(σ2 = σ02) i alternativna H1(σ2 > σ02),
kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T > tkr) = α.
tkr = z1-α, je kvantil za funkciju distribucije χ2(n - 1).
Ako je vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = (n-21)
 σ0^s 2 (-∞,tkr)
prihvaćamo nul-hipotezu H0, inače prihvaćamo alternativnu H1.


PIC  PIC

Slika 15.3: Kritično područje za jednostrani (lijevi i desni) test.PIC

Slika 15.4: Kritično područje za dvostrani test.


NAPOMENA 15.6 Kvantili za hikvadrat distribuciju za n = 4, χ2(4),
F(zα) = α :

             |------|------|------|
|-----|-----|------|   |--α---|-0.05--|-0.01--|
|--α--|-0.05-|-0.01-|   | α2- |0.025 |0.005 |
|-zα--|-0.71-|-0.29-|   |---α--|------|------|
|z1-α | 9.48 | 11.27 |   |-z-2--|-0.48--|-0.21--|
--------------------   -z1--α2--11.14--14.86-|

PRIMJER 15.10 Neka slučajna varijabla ima normalnu distribuciju
X ~ N(μ,σ2). U uzorku veličine n = 5 vrijednost korigirane uzoračke varijance je ^s2 = 0.64 Za nivo značajnosti α = 0.05 testirati
(a) nul-hipotezu H0(σ2 = 0.82) i alternativnu hipotezu H1(σ20.8),
(b) nul-hipotezu H0(σ2 = 0.82) i alternativnu hipotezu H1(σ2 < 0.8).

Rješenje :
Za parametarsku hipotezu H0(σ2 = σ02) test statistika

   n---1^2  -n- ^ 2
T =  σ2 S = σ2 ⋅Σ
    0    0
ima hikvadrat distribuciju s (n - 1) stupnjeva slobode T ~ χ2(n - 1).

(a) Testitamo:
nul-hipotezu H0(σ2 = 0.82) i alternativnu hipotezu H1(σ20.82),

Za α = 0.05, n = 5 kritične točke su kvantili distribucije χ2(4) :

tkr1 = zα2 = z0.025, tkr1 = 0.48,
tkr2 = z1- α2 = z0.995, tkr2 = 11.14.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(σ2 = 0.82) za nivo značajnosti
α = 0.05 je (tkr1,tkr2) = (0.48,11.14).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = (n-1)
-σ20--^s 2 = 4
0.640.64 = 4 (0.48,11.14) pa prihvaćamo nul-hipotezu H0.
(b) Testiramo:
nul-hipotezu H0(σ2 = 0.82) i alternativnu hipotezu H1(σ2 < 0.82).

Za α = 0.05, n = 5, kritična točka je kvantil distribucije χ2(4) :
tkr = zα = z0.05,tkr = 0.71.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(σ2 = 0.64) za nivo značajnosti α = 0.05 je (tkr,) = (0.71,).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = (nσ-21)
 0^s 2 = 04.640.64 = 4 (0.71,) pa prihvaćamo nul-hipotezu H0(σ2 = 0.64).

PRIMJER 15.11 motiv

Očekivana masa palete opeka je 1166.4 kg. Standardna devijacija mase palete opeka je 5.5 kg. Kontrolor je testirao uzorak od 20 paleta i dobio uzoračku standardnu devijaciju 6.5 kg. Može li kontrolor zaključiti da je standardna devijacija u porastu uz nivo značajnosti 1%?

Rješenje :
U zadatku su zadani n = 20, σ^ = 6.5, i nivo značajnosti α = 0.01.
Ako se testira:
nulhipoteza H0(σ = 5.5) i alternativna H1(σ > 5.5),
pomoću jednostranog testa, izabiremo test statistiku

   n
T = -2^Σ2
   σ0
koja ima hikvadrat distribuciju s (n - 1) stupnjeva slobode T ~ χ2(19).
Kritičnu točku tkr odredujemo iz uvjeta P(T > tkr) = α.
tkr = z1-α, je kvantil za funkciju distribucije χ2(n - 1).
Za nivo značajnosti α = 0.01 očitamo iz tablice χ2(19) vrijednost tkr = z0.99 = 36.19.
Područje prihvaćanja za nul-hipotezu H0(σ = 5.5) je (-∞,36.19).
Vrijednost test statistike T(X1,X2,...,Xn),
t = -n
σ20^σ2 = -20
5.52 6.52 = 34.35 (-∞,36.19), pa prihvaćamo o nul-hipotezu H0(σ = 5.5).
Kontrolor će zaključiti da se standardna devijacija nije povećala uz nivo značajnosti 1%.

15.5 Ponovimo

TEST HIPOTEZA za parametar tslučajni uzorak (X1,X2,...,Xn)


parametar t


nivo (razina) značajnostiα = 0.01 ili 0.05


nul-hipoteza H0(t = t0)


alternativna hipoteze H0(tt0), H0(t < t0) ,H0(t > t0)


test statistika T uz H0


dvostrani test za t P(T < tkr1) + P(T > tkr2) = α


tkr1 = zα
2 tkr2 = z1-α
2


prihvat za H0 t (tkr1,tkr2)


jednostrani test za t P(T < tkr) = α


tkr = zα


prihvat za H0 t (tkr,)


jednostrani test za t P(T > tkr) = α


tkr = z1-α


prihvat za H0 t (-∞,tkr)


TEST HIPOTEZA za p (n > 30)slučajni uzorak (X1,X2,...,Xn) n > 30 B(n,p)


parametar p,


nivo (razina) značajnostiα = 0.01 ili 0.05


nul-hipoteza H0(p = p0)


alternativna hipoteze H0(pp0), H0(p < p0) ,H0(p > p0)


test statistika T = √ --
 n  --
√--X-p0--
 p0⋅(1-p0) ~ N(0,1)

TEST HIPOTEZA za μ (n > 30)slučajni uzorak (X1,X2,...,Xn) n > 30 iliN(μ,σ2)


parametar μ, σ2 poznat


nivo (razina) značajnostiα = 0.01 ili 0.05


nul-hipoteza H0(μ = μ0)


alternativna hipoteze H0(μμ0), H0(μ < μ0) ,H0(μ > μ0)


test statistika T = √ --
 nX--μ0
 σ ~ N(0,1)

TEST HIPOTEZA za μ (normalne distribucije)slučajni uzorak (X1,X2,...,Xn) n < 30 ili N(μ,σ2)


parametar μ, σ2 nepoznat


nivo (razina) značajnostiα = 0.01 ili 0.05


nul-hipoteza H0(μ = μ0)


alternativna hipoteze H0(μμ0), H0(μ < μ0) ,H0(μ > μ0)


test statistika T = √ --
 nX--μ0
--^S-- ~ t(n - 1)


TEST HIPOTEZA za σ2slučajni uzorak (X1,X2,...,Xn) n < 30 ili N(μ,σ2)


parametar σ2,


nivo (razina) značajnostiα = 0.01 ili 0.05


nul-hipoteza H0(σ2 = σ02)


alternativna hipoteze H0(σ2σ02), H0(σ2 < _0) ,H0(σ2 > σ02)


test statistika T = √n----1 1
σ0^S 2 ~ χ2(n - 1)