next up previous contents index
Next: Pojam funkcije kompleksne varijable Up: MATEMATIKA II Previous: Linearne jednadžbe višeg reda   Contents   Index

Funkcije kompleksne varijable

Salih Suljagic
2000-03-11