Publikacije

Sve publikacije LATOM grupe poput članaka, poglavlja u knjigama, prezentacija na raznim javnim događajima navedena su ovdje.

Poglavlja u knjigama:

Serdar, Marijana; Bjegović, Dubravka; Štirmer, Nina; Banjad Pečur, Ivana Alternativna veziva za beton: prilike i izazovi // Budući trendovi u građevinarstvu / Mandić Ivanković, Ana; Lakušić, Stjepan (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2019. str. 199-218 doi:10.5592/CO/FTCE.2019.09

Članci u znanstvenim časopisima:

Angst, Ueli; Moro; Fabrizio; Geiker, Mette; Kessler, Silvija; Beushausen, Hans; Andrade, Carmen; Lahdensivu, Jukka; Köliö, Arto; Imamoto, Kei-ichi i sur. Korozija čelika u gaziranom betonu: mehanizmi, praktično iskustvo i prioriteti istraživanja – kritički osvrt RILEM technical letters, 5 (2020), 85-100 doi:10.21809/rilemtechlett.2020.127

Flegar, Matea; Serdar, Marijana; Londono-Zuluaga, Diana; Scrivener, Karen
Regionalni tokovi otpada kao potencijalne sirovine za neposrednu primjenu u proizvodnji cementa // Materijali, 13 (2020), 23; 5456, 15 doi:10.3390/ma13235456

Runci, Antonino; Serdar, Marijana Kloridna korozija čelika u lužinama aktiviranom mortu na bazi različitih prekursora // Materijali 13 (2020), 22; 5244, 17 doi:10.3390/ma13225244

Brisard, Sébastien; Serdar, Marijana; Monteiro, Paulo J. M. Multiskalna rengenska tomografija cementnih materijala: Pregled // Istraživanje cementa i betona: uključujući napredne materijale na bazi cementa, 128 (2020), 105824, 35 doi:10.1016/j.cemconres.2019.105824

Serdar, Marijana; Carević, Ivana; Nardin, Mateo; Štirmer, Nina Korozijsko ponašanje čelika u mortu s pepelom od drvne biomase // Materijali i korozija, 2 (2020), 1-10 doi:https://.org/10.1002/maco.202011546

Serdar, Marijana; Bjegović, Dubravka; Štirmer, Nina; Banjad Pečur, Ivana Istraživački izazovi za širu primjenu alternativnih veziva u betonu // Građevinar: časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 71 (2019), 10; 877-888 doi:10.14256/jce.2729.2019

Konferencijski radovi

2020.

Flegar, Matea; Serdar, Marijana; Londono-Zuluaga, Diana; Scrivener, Karen
Primjena termogravimetrijske analize za karakterizaciju gline kao dopunskog cementnog materijala 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva Zagreb, 2020. str. 153-162 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.12 

Ram, Kiran; Serdar, Marijana; Londono-Zuluaga, Diana; Scrivener, Karen
Razvoj betona visokih performansi pomoću lokalno dostupnih materijala // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva Zagreb, 2020. str. 139-151 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.11

Jhatial, Ashfaque Ahmed; Serdar, Marijana; Da, Guang
Pregled betona pod kombiniranim okolišnim djelovanjima i mogućnosti primjene na alkalno aktivirane materijale // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva 2020. str. 109-121 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.09

Runci, Antonino; Serdar, Marijana Potencijal korozije čelika ugrađenog u alkalno aktiviranu zguru // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva Zagreb, Croatia, 2020. str. 187-194 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.15

Vladić Kancir, Ivana; Serdar, Marijana Potencijal crvenog blata kao sirovine za alternativna veziva u betonu // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva 2020 Zagreb, Hrvatska, 2020. str. 221-231 doi: https: //.org/10.5592/CO/PhDSym.2020.18

Flegar, M., Serdar, M., Londono-Zuluaga, D., Scrivener, K. Provjera regionalno dostupnih prirodnih resursa i tokova otpada kao potencijalnog dopunskog cementnog materijala, RILEM Proljetna konvencija za održivu budućnost izgrađenog okoliša: Sveobuhvatne strategije za neviđene izazove, 10. – 14.03.2020. Guimarães, Portugal

Runci, A., Serdar, M. Usporedba kloridne korozije čelika u cementu i alkalno aktiviranom mortru s letećim pepelom, RILEM Proljetna konvencija za održivu budućnosti izgrađenog okoliša: Sveobuhvatne strategije za neviđene izazove, 10. – 14.03.2020 . Guimarães, Portugal

Porikam Poil, KR, Flegar, M., Serdar, M. Učinak kemijskog dodatka na ponašanje korozije konstrukcijskog čelika u mortu: Usporedba standardizirane metode i alternativne metode, 2. međunarodna konferencija o građevinskim materijalima za održivu budućnost (COMS), Slovenija , 6. – 8. studenoga 2020. (prihvaćeno za objavljivanje)

Jhatial, A., Vladić Kancir, I., Serdar, M. Usporedna studija odabranih svojstava tri veziva: miješani portland cement, kalcijev sulfoaluminatni cement i beton na bazi alkalno aktiviranog materijala, 2. međunarodna konferencija o građevinskim materijalima za održivu budućnost (COMS), Slovenija, 6. – 8. studenoga 2020. (prihvaćeno za objavljivanje)

2019.

Runci, Antonino; Serdar, Marijana; Provis, John Korozija čelika ugrađena u AAM-ove izazvana kloridom: trenutno stanje tehnike, 5. doktorski simpozij građevinarstva, Štirmer, Nina, ur. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, 2019. str. 175-185 doi: 10.5592 / CO / PhDSym.2019.15

Flegar, Matea i Serdar, Marijana & Londono-Zuluaga, Diana & Scrivener, Karen. (2019.). Pregled gline kao dopunskog cementnog materijala. 5. doktorski simpozij građevinarstva, Štirmer, Nina, editor (s). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, 2019. str. 159-170 doi: 10.5592 / CO / PhDSym.2019.14

Serdar, Marijana Znanstvena infrastruktura – temelj za istraživanje, inovacije i suradnju s industrijom, 14. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Opatija, Hrvatska, 2019. str. 133-133

Prezentacije

2020.

Runci, A., Optimizacija alkalijski aktiviranog morta na temelju regionalnih materijala, 2. sastanak RILEM TC MPA, ožujak 2020, Guimarães, Portugal

2019.

Serdar, M. Izotermna mikrokalorimetrija u razvoju novih cementnih formulacija, 2. sastanak o karakterizaciji i ispitivanju materijala, 12.11.2019., Rimske Toplice, Slovenija