Oprema

Živin porozimetar koristi se za mjerenje poroznosti i raspodjele veličina pora cementnog materijala. To je brza metoda koja omogućuje dobivanje podataka o strukturi pora. Živinom porozimetrijom može se izmjeriti promjer pora, koji varira od 0,001 µm do 1000 µm, ovisno o tlaku koji se koristi za ubrizgavanje žive.

TGA
TGA cementitious materials

Termogravimetrijska analiza (TGA) analitička je tehnika koja se koristi za određivanje toplinske stabilnosti materijala i njegovog udjela hlapivih komponenata praćenjem promjene težine koja se događa kada se uzorak zagrijava konstantnom brzinom. TGA se obično koristi u istraživanjima i ispitivanjima kako bi se utvrdile karakteristike materijala, utvrdila brzina razgradnje, sadržaj apsorbirane vlage u materijalima, količina anorganskih i organskih komponenata u materijalima ili kinetika reakcije na temelju promjena težine.

Kalorimetrija TAM Air je termostat na bazi zraka, koji koristi toplinski spremnik za odvođenje topline od uzorka i učinkovito minimiziranje utjecaja vanjske temperature. Učinkovit je alat za proučavanje faza povezane s hidratacijom cementnih pasta ili žbuka pri konstantnoj temperaturi. Uređaj kontinuirano mjeri i prikazuje protok topline povezan s reakcijama hidratacije koje se odvijaju u cementnoj pasti nakon miješanja.

Klimakomora za karbonatizaciju koristi se kako bi se utvrdilo koje karakteristike beton mora imati da bi se karbonatizacija svela na najmanju moguću mjeru. Standardne betonske konstrukcije moraju imati uporabni vijek najmanje 50 godina. Korozija čelične armature u betonu uzrokovana izlaganjem CO2 može skratiti vijek trajanja.

Uređaj za automatsko ispitivanje vremena vezivanja pruža dvije ili jednu mjernu stanicu za određivanje karakteristika vezanja vezivnih materijala, za sljedeće stavke:

  • Cement prema EN 196 i ASTM C 191
  • Gips prema EN 13279 i ASTM C 472
  • Mort prema EN 480 i ASTM C 807

Blaine uređaj za mjerenje propusnosti zraka provodi ispitivanje za određivanje finoće cementa, vapna i sličnih prahova izraženih u smislu njihove specifične površine. Finoća cementa može se automatski izmjeriti kao specifična površina promatranjem vremena potrebnog za protok fiksne količine zraka kroz zbijeni cementni sloj određenih dimenzija i poroznosti.