Publikacije

Sve publikacije LATOM grupe poput članaka, poglavlja u knjigama, prezentacija na raznim javnim događajima navedena su ovdje.

Poglavlja u knjigama:

Serdar, Marijana; Bjegović, Dubravka; Štirmer, Nina; Banjad Pečur, Ivana Alternativna veziva za beton: prilike i izazovi // Budući trendovi u građevinarstvu / Mandić Ivanković, Ana; Lakušić, Stjepan (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2019. str. 199-218 doi:10.5592/CO/FTCE.2019.09

Članci u znanstvenim časopisima:

Flegar, Matea ; Houdayer, Gaspard ; Porikam Poil, Kiran Ram ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen
Iskorištavanje otpadaka kamenoloma vapnenca u sastavu LC3 cementa // Nano World Journal, 9 (2023.), 2; 93-96 (prikaz, ostalo). doi: https://doi.org/10.17756/nwj.2023-s2-016

Flegar, Matea ; Ram, Kiran ; Serdar, Marijana ; Bosnar, Klara ; Scrivener, Karen
Izazovi trajnosti niskokvalitetne kalcinirane gline u usporedbi s visokim volumenom letećeg pepela u betonu opće namjene // Advances in civil engineering materials, 12 (2023), 1; 237-250 (prikaz, ostalo). doi: 10.1520/ACEM20220138

Runci, Antonino ; Provis, John, L. ; Serdar, Marijana
Otkrivanje korozijskih parametara čelika u alkalijski aktiviranim materijalima // Corrosion science, 210 (2023), 2; 110849, 14. doi: 10.1016/j.corsci.2022.110849

Ram, Kiran ; Serdar, Marijana ; Londono-Zuluaga, Diana ; Scrivener, Karen
Umanjuje li smanjenje ugljičnog otiska mehanička svojstva i vijek trajanja betona? // Materijali i konstrukcije, 56 (2023), 6; 6, 16. doi: 10.1617/s11527-022-02090-9

Ram, Kiran ; Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen
Utjecaj kaolinitne gline s niskim do srednjim sadržajem na trajnost vapnenačko kalciniranog glinenog cementa (LC3) betona // Materijali, 16(1) (2023), 374, 18. doi: 10.3390/ma16010374

Serdar, Marijana ; Damjanović, Domagoj ; Švaco, Marko ; Jerbić, Bojan ; Orsag, Matko ; Kovačić, Zdenko
Razvoj autonomnog sustava za pregled i predviđanje integriteta građevina // Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 73 (2022), 12; 1173-1184 (prikaz, ostalo). doi: 10.14256/JCE.3390.2021

Jelčić Rukavina, Marija ; Baričević, Ana ; Serdar, Marijana ; Grubor, Martina
Studija mehaničkih i trajnostnih svojstava betona s RTPF-om nakon izlaganja visokim temperaturama // Proceedings of the 2nd International Conference CoMS 2020/21 / Šajna, A. ; Legat, A. ; Jordan, J.; Horvat, P. ; Kemperle, E. ; Dolenec, S. ; Ljubešek, M. ; Michelizza, M., editor(s). Ljubljana: Zavod za graditeljstvo Slovenije (ZAG), 2021. str. 58-64 (prikaz, ostalo).

Serdar, Marijana
Važnost razumijevanja mikrostrukture alternativnih veziva za predviđanje njihove trajnosti // CoMS_2020/21: Građevinski materijali za održivu budućnost / Šajna, ljoša ; Legat, Andraž ; Jordan, Sabina ; Horvat, Petra ; Kemperle, Ema ; Dolenec, Sabina ; Ljubešek, Metka ; Michelizza, Matej, editor(s). Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG, 2021. str. 43-43 (prikaz, ostalo).

Jelčić Rukavina, Marija ; Baričević, Ana ; Serdar, Marijana ; Grubor, Martina
Studija svojstava betona nakon požara s recikliranim polimernim vlaknima za gume // Cement & concrete composites, 123 (2021), 104184, 12. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2021.104184

Serdar, Marijana ; Runci, Antonino ; Guang, Ye ; Provis, Ivan ; Dehn, Frank ; Triantafillou, Thanasis ; Habert, Guillaume ; Matthys, Stijn
Alkalijski aktivirani materijali – nova generacija bescementnih veziva za beton CPI – Concrete Plant International, 3 (2021), 38-42

Serdar, Marijana ; Runci, Antonino ; Guang, Ye ; Provis, Ivan ; Dehn, Frank ; Triantafillou, Thanasis ; Habert, Guillaume ; Matthys, Stijn
Alkalijski aktivirani materijali – nova generacija bescementnih veziva za beton CPI – Concrete Plant International, 2 (2021), 30-35

Ram, Kiran ; Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen Utjecaj gline s niskim do srednjim sadržajem kaolinita na trajnost betona od kalciniranog glinenog cementa (LC3) // Materijali, 16(1) (2023), 374, 18. DOI: 10.3390/ma16010374

Ram, Kiran ; Serdar, Marijana ; Londono-Zuluaga, Diana ; Scrivener, Karen Narušava li smanjenje ugljičnog otiska mehanička svojstva i vijek trajanja betona? // Materijali i konstrukcije, 56 (2023), 6; 6, 16. DOI: 10.1617/s11527-022-02090-9

Runci, Antonino ; Provis, John, L. ; Serdar, Marijana Otkrivanje korozijskih parametara čelika u alkalijski aktiviranim materijalima // Corrosion Science, 210 (2023), 2; 110849, 14. DOI: 10.1016/j.corsci.2022.110849

Flegar, Matea ; Ram, Kiran ; Serdar, Marijana ; Bosnar, Klara ; Scrivener, Karen Izazovi trajnosti kalcinirane gline niskog stupnja u odnosu na leteći pepeo s velikim volumenom u betonu opće namjene // Advances in Civil Engineering Materials, 12 (2023), 1; str. 237-250 (prikaz, ostalo). DOI: 10.1520/ACEM20220138

Antonino, Runci ; Marijana, Serdar Utjecaj vremena stvrdnjavanja na difuziju klorida alkalno aktivirane troske // Studije slučaja u građevinskim materijalima, 16 (2022), str. 1-8 (prikaz, ostalo). DOI: 10.1016/j.cscm.2022.e00927

Vladić Kancir, Ivana ; Serdar, Marijana Doprinos razumijevanju sinergije između crvenog mulja i uobičajenih dopunskih cementnih materijala // Materijali, 15 (2022), 5; 1968., 15. DOI: 10.3390/ma15051968

Ram, Kiran ; Serdar, Marijana ; Londono-Zulua, Diana ; Scrivener, Karen
Učinak mikrostrukture pora na čvrstoću i ulazak klorida u miješani cement na bazi niskokaolinske gline // Studije slučaja u građevinskim materijalima, 17 (2022), str. 1-17 (prikaz, stručni). DOI: 10.1016/j.cscm.2022.e01242

Runci, Antonino ; Provis, John, L. ; Serdar, Marijana Mikrostruktura kao ključni parametar za razumijevanje ulaska klorida u alkalijski aktivirane mortove // Cement & Concrete Composites, 134 (2022), 104818, 16. DOI: 10.1016/j.cemconcomp.2022.104818

Angst, Ueli; Moro; Fabrizio; Geiker, Mette; Kessler, Silvija; Beushausen, Hans; Andrade, Carmen; Lahdensivu, Jukka; Köliö, Arto; Imamoto, Kei-ichi i sur. Korozija čelika u gaziranom betonu: mehanizmi, praktično iskustvo i prioriteti istraživanja – kritički osvrt RILEM technical letters, 5 (2020), 85-100 doi:10.21809/rilemtechlett.2020.127

Flegar, Matea; Serdar, Marijana; Londono-Zuluaga, Diana; Scrivener, Karen
Regionalni tokovi otpada kao potencijalne sirovine za neposrednu primjenu u proizvodnji cementa // Materijali, 13 (2020), 23; 5456, 15 doi:10.3390/ma13235456

Runci, Antonino; Serdar, Marijana Kloridna korozija čelika u lužinama aktiviranom mortu na bazi različitih prekursora // Materijali 13 (2020), 22; 5244, 17 doi:10.3390/ma13225244

Brisard, Sébastien; Serdar, Marijana; Monteiro, Paulo J. M. Multiskalna rengenska tomografija cementnih materijala: Pregled // Istraživanje cementa i betona: uključujući napredne materijale na bazi cementa, 128 (2020), 105824, 35 doi:10.1016/j.cemconres.2019.105824

Serdar, Marijana; Carević, Ivana; Nardin, Mateo; Štirmer, Nina Korozijsko ponašanje čelika u mortu s pepelom od drvne biomase // Materijali i korozija, 2 (2020), 1-10 doi:https://.org/10.1002/maco.202011546

Serdar, Marijana; Bjegović, Dubravka; Štirmer, Nina; Banjad Pečur, Ivana Istraživački izazovi za širu primjenu alternativnih veziva u betonu // Građevinar: časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 71 (2019), 10; 877-888 doi:10.14256/jce.2729.2019

Konferencijski radovi

2023.

Štirmer, Nina; Carević, Ivana; Serdar, Marijana; Zimprih, Eva; Cerković, Sonja
Integracija nedovoljno iskorištenog pepela u cikluse materijala // 1st European Green Conference – Book of Abstracts. Osijek: International Association of Environmental Scientists and Professionals (IAESP), 2023. str. 391-391 (prikaz, ostalo).

Bukvić, Olivera; Malešev, Mirjana; Serdar, Marijana; Draganić, Suzana; Radonjanin, Vlastimir
Izvedivost korištenja pepela suncokretove ljuske kao alternativnog aktivatora za alkalno aktiviranu trosku // Book of Abstracts of the 20th International Symposium of MASE. Skopje: Sveučilište sv. Ćirila i Metoda Skopje, 2023

Serdar, Marijana
Međunarodna RILEM konferencija o sinergizaciji stručnosti prema održivosti i robusnosti materijala na bazi cementa i betonskih konstrukcija. New York City: Springer; Jędrzejewska, A; Kanavaris, F; Azenha, M; Benboudjema, F; Schlicke, D (ur.), 2023. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-33187-9

Bašić, Alma-Dina; Serdar, Marijana; Hartmann, Florijan; Mikanović, Ingrid; Walenta, Günther
Mogućnosti i izazovi dodavanja mljevene granulirane troske iz visokih peći u kalcijev aluminatni cement // European Coatings Show 2023.
Nürnberg, Njemačka, 27.03.2023.-28.03.2023.

Rukavina, Marko; Štefanec, Petra; Bafti, Arijeta; Gabrijel, Ivan; Serdar, Marijana; Mandić, Vilko
Utjecaj mehanokemijske aktivacije na stupanj amorfizacije i pucolansku aktivnost kaolina // Book of abstracts of the 7th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC7). Brno: SITECH, Rumunjska, 2023. str. 113-113 (prikaz, ostalo).

Carević, Ivana ; Flegar, Matea ; Štirmer, Nina ; Serdar, Marijana
Primjeri ocjenjivanja životnoga ciklusa građevinskih proizvoda // Zbornik sažetaka predavanja 17. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva / Lakušić, Stjepan, editor(s). Zagreb: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2023. str. 95-95 (prikaz, ostalo).

Bukvić, Olivera ; Serdar, Marijana
Utjecaj režima predzasićenja na otpornost betona od troske aktiviranog alkalijama na stvaranje kamenca // DuRSAAM Syposium. Gent, 2023. str. 1-3

2022.

Runci, Antonino ; Provis, Ivan ; Serdar, Marijana
Otpornost morta kao parametar za praćenje korozije čelika u alkalijski aktiviranim materijalima // MATEC Web of Conferences 364 / Alexander, M.G. ; Beushausen, H.; Dehn, F.; Ndawula, J.; Moyo, P., editor(s). Cape Town, 2022. str. 1-2

Vladić, Ivana ; Radoš, Vinko ; Serdar, Marijana
Utjecaj dodatka crvenog mulja u alkalijski aktiviranim mortovima na otpornost čelika na koroziju // MATEC Web of Conferences 364. 2022. str. 1-4

Runci, Antonino ; Provis, Ivan ; Serdar, Marijana
Studija o difuziji klorida i mikrostrukturi alkalno aktiviranog morta. Kyoto, 2022. str. 1-4

Vladić Kancir, Ivana ; Flegar, Matea ; Serdar, Marijana
Razumijevanje utjecaja ostataka boksita na svojstva cementnog kompozita. 2022. str. 1-4

Ram, Kiran ; Londono-Zuluaga, Diana ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen
Otpornost betona visokih performansi na prodiranje klorida na bazi gline kalcinirane vapnencem // The Corvallis Workshops Beton pogodan za namjenu i planet
Sjedinjene Američke Države, 22.06.2022.-24.06.2022

Skočibušić Pejić, Josipa ; Serdar, Marijana
Karakterizacija hidratacije kalcijevog aluminatnog cementa // XIV. Susret mladih kemijskih inženjera / Žižek, Krunoslav ; Katančić, Zvonimir ; Kovačić, Marin, editor(s). Zagreb, 2022. str. 31-31 (prikaz, ostalo).

Skočibušić Pejić, Josipa ; Serdar, Marijana ; Mikanović, Ingrid ; Walenta, Gunther
Fazni sastav sustava kalcij-aluminat cement-šljaka // 76th RILEM Annual Week 2022. 2022.

Skočibušić Pejić, Josipa ; Bašić, Alma-Dina ; Serdar, Marijana ; Hartman, Florijan
Razvoj novog inovativnog proizvoda – projekt ECO2Flex // Međunarodna konferencija o kalcijevim aluminatima 2022.
Cambridge, Ujedinjeno Kraljevstvo, 18.07.2022.-20.07.2022.

Ram, Kiran ; Londono-Zuluaga, Diana ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen
Prijenos klorida u betonu na bazi glina s različitim sadržajem kaolina // International Conference on Calcined Clays for Sustainable Concrete 2022. 2022. str. 1-2

Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Londono-Zuluaga, Diana ; Scrivener, Karen
Mikrostruktura cementne paste koja sadrži kalciniranu glinu niskog stupnja. 2022. str. x-5

Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Londono-Zuluaga, Diana ; Scrivener, Karen
Procjena trajnosti u različitim klasama izloženosti betona od kalcinirane gline normalne čvrstoće. 2022. str. x-1

Ram, Kiran ; londonsko-zuluaga ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen
POBOLJŠANJE REAKTIVNOSTI GLINE S NISKIM Udjelom KAOLINA UPOTREBA TEHNIKE SEPERACIJE ČESTICA – STUDIJA IZVEDIVOSTI NA HRVATSKIM GLINAMA // Međunarodna konferencija o kalciniranim glinama za održivi beton 2022. / Sharma, Meenakshi ; Hafez, Hišam ; Zunino, Franco ; Scrivener, Karen, editor(s). 2022. str. 19-20 (prikaz, stručni).

Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Londono-Zuluaga, Diana ; Scrivener, Karen
Usporedna procjena ekoloških i mehaničkih svojstava lokalnog cementa od kalcinirane gline na vapnencu // Proceedings of the International Conference on Calcined Clays for Sustainable Concrete (CCSC 2022) / Sharma, Meenakshi ; Hafez, Hišam ; Zunino, Franco ; Scrivener, Karen, editor(s). Lausanne, 2022. str. 13-14 (prikaz, ostalo).

Bukvić, Olivera ; Serdar, Marijana
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje solima za odmrzavanje betona od troske aktiviranog alkalno: utjecaj vrste i doze aktivatora i usporedba s običnim portland cementnim betonom // 8. Simpozij doktorskog studija građevinarstva – Zbornik radova. 2022. str. 213-224 doi: 10.5592/CO/PhDSym.2022.17

Bukvić, Olivera ; Serdar, Marijana
Utjecaj sadržaja alkalija i modula silicijevog dioksida na kinetiku karbonizacije betona od troske aktiviranog alkalijama // MATEC Web of Conferences / M.G. Alexander, H. Beushausen, F. Dehn, J. Ndawula i P. Moyo (ur.). 2022. doi: 10.1051/matecconf/202236405004

Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Londono-Zuluaga, Diana ; Scrivener, Karen
Izvedivost korištenja glina iz ležišta jugoistočne Europe u vapnenačkim kalciniranim glinenim cementima // MATEC Web of Conferences / Alexander, M.G. ; Beushausen, H.; Dehn, F.; Ndawula, J.; Moyo, P., editor(s). 2022. doi: 10.1051/matecconf/202236405014

Bašić, Alma-Dina ; Serdar, Marijana ; Mikanović, Ingrid ; Walenta, Gunther
Utjecaj troske na brzinu karbonizacije betona na bazi kalcijevog aluminatnog cementa // MATEC Web of Conferences Volume 364 / Alexander, M.G. ; Beushausen, H.; Dehn, F.; Ndawula, J.; Moyo, P., editor(s). Cape Town, 2022. doi: 10.1051/matecconf/202236402020

Ram, Kiran ; Londono-Zuluaga Diana ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen
Korelacija migracije klorida, difuzije i otpornosti vapnenačke kalcinirane glinene žbuke na bazi gline niskog stupnja. 2022. str. 1-4

Ram, Kiran ; Londono-Zuluaga, Diana ; Serdar, Marijana ; Scrivener, Karen
Učinak redukcije i supstitucije cementa na mehanička svojstva i svojstva trajnosti betona // MATEC Web of Conferences. 2022. str. 1-5 doi: 10.1051/matecconf/202236402008

Serdar, Marijana
Preusmjeravanje lokalnih reaktivnih materijala s odlagališta na održivu gradnju // Serbian Ceramic Society Conference – ADVANCED CERAMICS AND APPLICATION X Program and the Book of Abstracts / Obradović, N ; Mančić, L., editor(s). Beograd: Srpsko keramičko društvo, 2022. str. 33-33

Rukavina, Marko ; Krehula, Stjepko ; Popov, Nina ; Marciuš, Marijan ; Musić, Svetozar ; Lukić, Marija ; Serdar, Marijana
Utjecaj Fe vrsta iz crvenog mulja na mehanička svojstva geopolimernog veziva // Book of abstracts ISIAME 2022 / Machala, Libor ; Šretrova, Pavla ; Kopp, Josef, editor(s). Olomouc: Sveučilište Palacky, 2022. str. 65-65 (prikaz, ostalo).

Rukavina, Marko ; Dananić, Vladimir ; Serdar, Marijana ; Mandić, Vilko
Eksperimentalno i teoretsko istraživanje alumosilikatnog gela // Book of Abstracts – Junior Euromat 2022. 2022. str. 220-220 (prikaz, ostalo).

Carević, Ivana ; Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Banjad Pečur, Ivana ; Štirmer, Nina
Procjena životnog ciklusa kao afirmacijski alat za bržu upotrebu građevinskih proizvoda koji sadrže otpadne materijale // SETAC EUROPE 32. GODIŠNJI SASTANAK “KA DRUŠTVU SMANJENOG ZAGAĐENJA” / SETAC, Europa (ur.). online: Društvo za toksikologiju i kemiju okoliša (SETAC), Europski ured, 2022. str. 705-705 (prikaz, ostalo).

Rukavina, Marko ; Đerek, Ana Marija ; Serdar, Marijana ; Dananić, Vladimir
DFT i FT-IR studija geopolimerne strukture // Knjiga sažetaka = Book of Abstracts / Žižek, Krunoslav ; Katančić, Zvonimir ; Kovačić, Marin, editor(s). Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), 2022. str. 134-134 (prikaz, ostalo).

Kancir, Ivana Vladić ; Radoš, Vinko ; Serdar, Marijana Utjecaj dodavanja crvenog mulja u alkalijski aktivirane mortove na otpornost čelika na koroziju // MATEC Web of Conferences, (2022), doi: 10.1051/matecconf/202236402014

Carević, Ivana ; Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Banjad Pečur, Ivana ; Štirmer, Nina Life Cycle Assessment As Affirmation Tool for Faster Uptake of Construction Products Incorporating Waste Materials // SETAC EUROPE 32ND ANNUAL MEETING “TWARDS A REDUCED POLLUTION SOCIETY” / SETAC, Europe (ur.). online: Društvo za toksikologiju i kemiju okoliša (SETAC), Europski ured, 2022.

Serdar, Marijana Preusmjeravanje lokalnih reaktivnih materijala s odlagališta u održivu gradnju // Serbian Ceramic Society Conference – ADVANCED CERAMICS AND APPLICATION X Program and the Book of Abstracts / Obradović, N ; Mančić, L., editor(s). Beograd: Srpsko keramičko društvo, 2022.

Bašić, Alma-Dina ; Serdar, Marijana ; Mikanović, Ingrid ; Walenta, Gunther
Utjecaj troske na trajnost kalcij-aluminatnog cementnog betona // 76. godišnji tjedan RILEM-a 2022.

Bašić, Alma-Dina ; Serdar, Marijana ; Mikanović, Ingrid ; Walenta, Gunther
Utjecaj troske na brzinu karbonizacije betona na bazi kalcijevog aluminatnog cementa // MATEC Web of Conferences Volume 364 / Alexander, M.G. ; Beushausen, H.; Dehn, F. i sur. (ur.). Cape Town: 2022. 02020, 4. DOI: 10.1051/matecconf/202236402020

Bukvić, Olivera ; Ye, Guang ; Serdar, Marijana Performanse trajnosti alkalno aktiviranih betona na bazi troske različitih klasa tlačne čvrstoće // 76. godišnji tjedan RILEM-a 2022.

2021.

Runci, Antonino ; Serdar, Marijana
Performanse armaturnog čelika u alkalijski aktiviranom mortu u uvjetima ubrzane korozije // Eurocorr 2021. Budimpešta, 2021. str. 1-1

Bukvić, Olivera ; Runci, Antonino ; Serdar, Marijana Kritični parametri za projektiranje mješavine alkalno aktiviranog betona na bazi troske // 5. međunarodna znanstvena konferencija iNDiS. 2021. str. 569-576 (prikaz, ostalo).

Flegar, Matea ; Serdar, Marijana ; Londono-Zuluaga, Diana ; Scrivener, Karen Pregled regionalno dostupnih prirodnih resursa i tokova otpada kao potencijalnog dodatnog cementnog materijala // Serija knjiga Rilem / Cunha, Vítor M.C.F. ; Rezazadeh, Mohammadali ; Gowda, Chandan (ur.). 2021. str. 217-224 doi: 10.1007/978-3-030-76543-9_20

Rukavina, Marko ; Lukić, Marija ; Serdar, Marijana
Primjena crvenog mulja u tehnologiji geopolimera. 2021. str. 345-346 (prikaz, ostalo).

Ivana Vladić Kancir, Marijana Serdar
Sinergija Crvenog mulja, letećeg pepela i vapnenca u cementnim vezivima // ZAJEDNIČKI TEMELJI 2021: Osmi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti. 2021. str. 103-108 doi: 10.5592/CO/ZT.2021.17

Serdar, Marijana
Važnost razumijevanja mikrostrukture alternativnih veziva za predviđanje njihove trajnosti // Book of Abstracts and Programme 2nd International Conference CoMS 2020/21 / Šajna, Aljoša ; Legat, Andraž ; Jordan, Sabina ; Horvat, Petra ; Kemperle, Ema ; Dolenec, Sabina ; Ljubešek, Metka ; Michelizza ; Matej, editor(s). Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2021. str. 43-43 (prikaz, ostalo).

Runci, Antonino ; Serdar, Marijana
Usporedba korozije čelika izazvane kloridima u cementnim i alkalijskim mortovima od letećeg pepela // Serija knjiga Rilem / Cunha, Vítor M.C.F. ; Rezazadeh, Mohammadali ; Gowda, Chandan (ur.). 2021. str. 473-480 doi: 10.1007/978-3-030-76551-4_42

Rukavina, Marko ; Serdar, Marijana
Keramici slični anorganski polimerni materijali: oporaba boksitnog ostatka // Zbornik radova 7. simpozija Doktorskog studija Građevinarstva / Štirmer, Nina, editor(s). Zagreb: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 73-80 doi: 10.5592/CO/PhDSym.2021.06

Jhatial, Ashfaque Ahmed ; Vladić Kancir, Ivana ; Serdar, Marijana USPOREDNA STUDIJA ODABRANIH SVOJSTAVA TRI VEZIVA: MJEŠAVINA PORTLAND CEMENTA, KALCIJ SULFOALUMINAT CEMENTA I BETONA NA BAZI ALKALNO AKTIVNOG MATERIJALA // Proceedings of the 2nd International Conference CoMS 2020/21 Volume 2. 2021. str. 65-73 (prikaz, ostalo).

Vladić Kancir, Ivana ; Serdar, Marijana Synergy of red mud, calcined clay and limestone in cementitious binders // 7. Simpozij doktorskog studija građevinarstva / Štirmer, Nina, editor(s). Zagreb: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 151-159 doi: 10.5592/CO/PhDSym.2021.12

Serdar, Marijana Važnost razumijevanja mikrostrukture alternativnih veziva za predviđanje njihove trajnosti // CoMS_2020/21: Građevinski materijali za održivu budućnost / Šajna, ljoša ; Legat, Andraž ; Jordan, Sabina i dr. (ur.). Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, ZAG, 2021. str. 43-43 (prikaz, ostalo).

Vladić Kancir, Ivana ; Serdar, Marijana ; Petrinec, Branko Radiološka svojstva crvenog mulja s mogućnošću primjene u građevinskim materijalima // 15 th International Scientific Conference: iNDiS 2021., Planiranje, projektiranje, izgradnja i obnova zgrada 2021. str. 277-282 (prikaz, ostalo).

Runci, Antonino ; Serdar, Marijana Utjecaj fizikalne adsorpcije na kapacitet vezanja klorida u materijalima aktiviranim lužinom // Međunarodna konferencija o napretku u održivim građevinskim materijalima i konstrukcijama Merida, Meksiko: 2021.

Bukvić, Olivera ; Runci, Antonino ; Serdar, Marijana Kritični parametri za projektiranje mješavine alkalno aktiviranog betona na bazi troske // 5. međunarodna znanstvena konferencija iNDiS 2021.

Bašić, Alma-Dina ; Grubor, Martina ; Serdar, Marijana ; Mikanovic, Ingrid ; Walenta, Gunther Utjecaj dopunskih cementnih materijala na tlačnu čvrstoću kalcijevog aluminatnog cementa // 15. međunarodna znanstvena konferencija iNDiS 2021.

Bašić, Alma-Dina ; Grubor, Martina ; Serdar, Marijana ; Mikanović, Ingrid ; Walenta, Günther Razvoj čvrstoće kalcijevog aluminatnog cementa sa troskom // 7. Simpozij doktorskog studija građevinarstva – Zbornik radova / Štirmer, Nina (ur.). Zagreb: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 161-170. DOI: 10.5592/CO/PhDSym.2021.13

Skočibušić Pejić, Josipa ; Grubor, Martina ; Serdar, Marijana ; Schmid, Markus ; Walenta, Günther Procjena kemijske reaktivnosti troske iz visokih peći kao dopunskog cementnog materijala // 7. Simpozij doktorskog studija građevinarstva – Zbornik radpva / Štirmer, Nina (ur.). Zagreb: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2021. str. 171-179. DOI: 10.5592/CO/PhDSym.2021.14

2020.

Flegar, Matea; Serdar, Marijana; Londono-Zuluaga, Diana; Scrivener, Karen
Primjena termogravimetrijske analize za karakterizaciju gline kao dopunskog cementnog materijala 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva Zagreb, 2020. str. 153-162 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.12 

Ram, Kiran; Serdar, Marijana; Londono-Zuluaga, Diana; Scrivener, Karen
Razvoj betona visokih performansi pomoću lokalno dostupnih materijala // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva Zagreb, 2020. str. 139-151 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.11

Jhatial, Ashfaque Ahmed; Serdar, Marijana; Da, Guang
Pregled betona pod kombiniranim okolišnim djelovanjima i mogućnosti primjene na alkalno aktivirane materijale // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva 2020. str. 109-121 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.09

Runci, Antonino; Serdar, Marijana Potencijal korozije čelika ugrađenog u alkalno aktiviranu zguru // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva Zagreb, Croatia, 2020. str. 187-194 doi:10.5592/CO/PhDSym.2020.15

Vladić Kancir, Ivana; Serdar, Marijana Potencijal crvenog blata kao sirovine za alternativna veziva u betonu // 6. Simpozij doktorskog studija građevinarstva 2020 Zagreb, Hrvatska, 2020. str. 221-231 doi: https: //.org/10.5592/CO/PhDSym.2020.18

Flegar, M., Serdar, M., Londono-Zuluaga, D., Scrivener, K. Provjera regionalno dostupnih prirodnih resursa i tokova otpada kao potencijalnog dopunskog cementnog materijala, RILEM Proljetna konvencija za održivu budućnost izgrađenog okoliša: Sveobuhvatne strategije za neviđene izazove, 10. – 14.03.2020. Guimarães, Portugal

Runci, A., Serdar, M. Usporedba kloridne korozije čelika u cementu i alkalno aktiviranom mortru s letećim pepelom, RILEM Proljetna konvencija za održivu budućnosti izgrađenog okoliša: Sveobuhvatne strategije za neviđene izazove, 10. – 14.03.2020 . Guimarães, Portugal

Porikam Poil, KR, Flegar, M., Serdar, M. Učinak kemijskog dodatka na ponašanje korozije konstrukcijskog čelika u mortu: Usporedba standardizirane metode i alternativne metode, 2. međunarodna konferencija o građevinskim materijalima za održivu budućnost (COMS), Slovenija , 6. – 8. studenoga 2020. (prihvaćeno za objavljivanje)

Jhatial, A., Vladić Kancir, I., Serdar, M. Usporedna studija odabranih svojstava tri veziva: miješani portland cement, kalcijev sulfoaluminatni cement i beton na bazi alkalno aktiviranog materijala, 2. međunarodna konferencija o građevinskim materijalima za održivu budućnost (COMS), Slovenija, 6. – 8. studenoga 2020. (prihvaćeno za objavljivanje)

2019.

Runci, Antonino; Serdar, Marijana; Provis, John Korozija čelika ugrađena u AAM-ove izazvana kloridom: trenutno stanje tehnike, 5. doktorski simpozij građevinarstva, Štirmer, Nina, ur. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, 2019. str. 175-185 doi: 10.5592 / CO / PhDSym.2019.15

Flegar, Matea i Serdar, Marijana & Londono-Zuluaga, Diana & Scrivener, Karen. (2019.). Pregled gline kao dopunskog cementnog materijala. 5. doktorski simpozij građevinarstva, Štirmer, Nina, editor (s). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, 2019. str. 159-170 doi: 10.5592 / CO / PhDSym.2019.14

Serdar, Marijana Znanstvena infrastruktura – temelj za istraživanje, inovacije i suradnju s industrijom, 14. Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Opatija, Hrvatska, 2019. str. 133-133

Prezentacije

2020.

Runci, A., Optimizacija alkalijski aktiviranog morta na temelju regionalnih materijala, 2. sastanak RILEM TC MPA, ožujak 2020, Guimarães, Portugal

2019.

Serdar, M. Izotermna mikrokalorimetrija u razvoju novih cementnih formulacija, 2. sastanak o karakterizaciji i ispitivanju materijala, 12.11.2019., Rimske Toplice, Slovenija