Termogravimetrijska analiza (TGA)

Termogravimetrijska analiza (TGA) analitička je tehnika koja se koristi za određivanje toplinske stabilnosti materijala i udjela hlapivih komponenata praćenjem promjene težine koja se događa kada se uzorak zagrijava konstantnom brzinom.

Na polju znanosti o cementu termogravimetrija (TG) ima široku upotrebu za prepoznavanje i kvantificiranje specifičnih mineraloških faza hidratiziranih cementnih materijala. Termogravimetrijska analiza (TGA) mjeri H2O, OH, CO2, SO42- oslobođene tijekom zagrijavanja uzorka u N2 okolini.

Primjer upotrebe: Analiza karbonatizacije betona na različitoj dubini u betonskim elementima na Areni Zagreb. Slika prikazuje promjene mase (%) i derivat u odnosu na temperaturu (°C) za betonski prah uzorkovan na tri različite dubine. Vrh CaCO3 u prvih 1,5 cm veći je od vrha kod dubljih slojeva, što ukazuje na viši stupanj karbonatizacije, potvrđen progresivnim porastom vrha Ca(OH)2 u dubljim slojevima betona.